preskoči na sadržaj
vijesti

Natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.01 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Ekonomska škola Velika Gorica  objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:     

Dva (2)  pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme 35 sati tjedno

Mjesto rada: Ekonomska škola Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21, Velika Gorica (mjesto rada je u potpunosti prilagođeno osobama s invaliditetom)

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2015/2016

Prijevoz: djelomično  

POSEBNI UVJETI

minimalno srednjoškolsko obrazovanje
protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

punoljetnost
hrvatsko državljanstvo
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje osobne stručne potpore  učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije, kako bi učenici s teškoćama u razvoju ravnopravno sudjelovali u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera, te pomoć učenicima s komunikacijskim teškoćama.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati tijekom prva dva mjeseca od selekcije kandidata.

Izabrani/a kandidat/inja bit će upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja (4. rujna 2015. godine).

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Ekonomska škola Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21, 10410 Velika Gorica,  s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve :  01 6265 239.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                                                                                                           

Klasa: 602-01/15-01/01

Urbroj: 238-31-57-15-01-51

Velika Gorica, 4. rujna 2015. godine

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 4. 9. 2015. 10:37

Obavijest - Prvi nastavni dan Vijest ima dokument u privitku

EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA

Velika Gorica, 02. rujna 2015.

 

PRVI NASTAVNI DAN

07. rujna 2015.

 

2. i 4. razredi u 07:30 do 09:55 sati

 

1. i 3. razredi u 10:10 do 12:35 sati

 

Raspored učionica

 

1A     učionica br. 3                                            3A     učionica br. 6

1B     učionica br. 1                                            3B     učionica br. 7

1C     učionica br. 8                                            3C     učionica br. 2

1D     učionica br. 4                                            3D     učionica br. 5

                  

2A     učionica br. 1                                            4A     učionica br. 5

2B     učionica br. 2                                            4B     učionica br. 6

2C     učionica br. 4                                            4C     učionica br. 3

2D     učionica br. 7

 

Učenici 2.-ih, 3.-ih i 4.-ih razreda moraju donijeti svjedodžbu prethodno završenog razreda i predati je razredniku.

U prvom nastavnom tjednu 2. i 4. razredi su u jutarnjem turnusu,  a 1. i 3. razredi  u popodnevnom turnusu.

 

Ravnateljica

 Vesna Brkljačić, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 2. 9. 2015. 10:43

Natječaj za sudjelovanje na Erasmus+ projektu 2015./16. Vijest ima dokument u privitku

Pod "opširnije" možete pronaći Natječaj i Prijavne obrasce za sudjelovanje na Erasmus+ projektu 2015./16. koji će se održati u Leipzigu u Njemačkoj.

Rok za prijavu na Natječaj ističe 07. rujna 2015. u 24.00 sata (ponoć).

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 26. 8. 2015. 11:23

Oskar znanja

Dodjela nagrade Oskar znanja u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici

 

 

U utorak 30. lipnja 2015. po prvi put naša Škola bila je na dodjeli nagrade Oskar znanja u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici. Ovu čast dobili smo zahvaljujući uloženom trudu i marljivom radu u pripremi za natjecanje iz engleskog jezika učenika Karla Mihanovića i njegovih mentorica profesorica engleskog jezika, Dubravke Antonović i Gordane Dir.

 Nagrada Oskar znanja uručena je učenicima koji su osvojili prva mjesta na državnim  i međunarodnim natjecanjima tijekom školske godine 2014./2015.

Učenicima koji su postigli ove zavidne rezultate  i njihovim mentorima nagrade i priznanja uručio je ministar znanosti, obrazovanja i sporta, Vedran Mornar.

Bila nam je čast i zadovoljstvo prisustvovati ovom događaju.

Još jednom čestitamo od srca našem učeniku Karlu i njegovim mentoricama, profesoricama Dubravki Antonović i Gordani Dir.

                               Mr. sc. Ksenija Vatavuk Margetić

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 2. 7. 2015. 13:43

OBAVIJEST - Besplatni udžbenici za učenike koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu Vijest ima dokument u privitku

Grad Zagreb razmatra mogućnost nabave besplatnih udžbenika za 2015./16. za učenike srednjih škola koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu, a školu pohađaju izvan Grada Zagreba.

Obavještavamo roditelje / skrbnike učenika koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu, a školu pohađaju izvan Grada Zagreba, o mogućnosti popunjavanja i dostave Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, Zahtjeva za ostavarivanje prava na nabavu besplatnih udžbenika za 2015./16. i za učenike koji ne dolaze iz obitelji s troje ili više djece (Obrazaca 2 c).

Za učenike s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji dolaze iz obitelji s troje ili više djece a školu pohađaju izvan Grada Zagreba popunjava se Zahtjev za ostvarivanje prava na nabavu besplatnih udžbenika za 2015./16. (Obrazac 2b).

Obrazac 2b. i Obrazac 2.c preuzimaju se putem web -stranice Grada Zagreba (www.zagreb.hr) ili izravno u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, a predaju se osobno ili putem zemaljske pošte Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport najkasnije do 15. lipnja 2015.

Uz popunjeni obrazac roditelj/skrbnik dostavlja i ovjeren popis udžbenika (zatražiti u školi) koje će učenik korisititi u 2015./16.

Zahtjev popunjava i potpisuje Roditelj/Skrbnik.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 3. 6. 2015. 09:19

Odabrani udžbenici za šk. god. 2014./15, 2015./16., 2016./17. i 2017./18. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 8. 6. 2015. 09:02

Državno natjecanje iz engleskog jezika

Winner

 

 

Državno natjecanje iz engleskog jezika održano je u osnovnoj školi Vidici u Šibeniku od 21.04.-23.04.2015. godine. Na natjecanje je iz naše škole bio pozvan Karlo Mihanović, učenik 4c razreda, nakon što je osvojio 1. mjesto na Županijskom natjecanju s postignutih 89 bodova.

 

 

 

 

Na Državnom natjecanju Karlo je postigao sljedeći uspjeh:

pismeni dio ispita – 70 bodova
usmeni dio ispita -   23 boda

što je ukupno 93 ostvarena boda od mogućih 100.

Od 63 pozvanih učenika drugih i četvrtih razreda strukovnih škola i

gimnazija iz cijele Hrvatske,

Karlo je postigao najbolji rezultat i osvojio 1. mjesto.

 

Čestitamo Karlu i želimo mu ispunjenje svih njegovih želja u svezi upisa na željeni fakultet!!!

Mentorica Dubravka Antonović, prof. i Karlo Mihanović

Profesorica Gordana Dir pripremala je Karla za državno natjecanje

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 28. 4. 2015. 11:26

PISA 2015

Pisa 2015

Program međunarodne procjene znanja i vještina učenika PISA 2015

 

 Naša škola izabrana je ponovo ( sada u četvrtom PISA ciklusu), između 158 srednjih škola RH za najveće svjetsko obrazovno istraživanje.

 Ono se provodi u zemljama članicama OECD-a i partnerskim zemljama, a to su ukupno 72 zemlje diljem svijeta. Rezultati PISA istraživanja koriste vlade i tvorci obrazovne politike da bi unaprijedili školstvo svoje zemlje.  

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 21. 4. 2015. 10:15

Objava rezultata javnog poziva za provedbu jednodnevne izvanučioničke nastave

1)

- za učenike 1. razreda Ekonomske škole Velika Gorica – Motovun, Poreč

08. svibnja 2015. – broj ponude 02/2015

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva je na sastanku održanom 14. travnja 2015.  nakon otvaranja pristiglih ponuda tajnim glasovanjem odabralo ponudu Putničke agencije Speranza, turistička agencija, Trakošćanska 30, Zagreb

2)

- za učenike 2. razreda Ekonomske škole Velika Gorica – Rijeka, Trsat, Opatija

08. svibnja 2015. – broj ponude 03/2015

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva je na sastanku održanom 14. travnja 2015.  nakon otvaranja pristiglih ponuda tajnim glasovanjem odabralo ponudu Putničke agencije Alga travel agency, Teslina 14, Zagreb.

3)

- za učenike 3. razreda Ekonomske škole Velika Gorica – Juran Dvor, Košljun, Grad Krk

08. svibnja 2015. – broj ponude 04/2015

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva je na sastanku održanom 14. travnja 2015.  nakon otvaranja pristiglih ponuda tajnim glasovanjem odabralo ponudu Putničke agencije Alga travel agency, Teslina 14, Zagreb.

4)

- za učenike 4. razreda i 3.d razreda Ekonomske škole Velika Gorica – Zadar

08. svibnja 2015. – broj ponude 05/2015

Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva je na sastanku održanom 14. travnja 2015.  nakon otvaranja pristiglih ponuda tajnim glasovanjem odabralo ponudu Putničke agencije Speranza, turistička agencija, Trakošćanska 30, Zagreb

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 15. 4. 2015. 12:52

Konferencija "Volontiranje djece i mladih za izgradnju kulture mira"

Volontiranje

20. ožujka 2015. godine, u hotelu Double Tree u Zagrebu održana je  Završna  konferencija u sklopu projekta „Pokreni promjenu“ u organizaciji Foruma za slobodu odgoja.  Na Konferenciji su sudjelovale i predstavile projekt naše Škole „I ja znam“ pedagoginja Ksenija Vatavuk Margetić i Elza Jolić, učenica 3.c razreda (zanimanje ekonomist).

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 9. 4. 2015. 12:17

Dani hrvatskog jezika

U Hrvatskoj se svake godine od 11. do 17. ožujka obilježavaju Dani hrvatskoga jezika. Ta kulturna manifestacija utemeljena je odlukom Hrvatskog sabora 1997. godine, na spomen Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika objavljene 17. ožujka 1967.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 23. 3. 2015. 12:15

Dani otvorenih vrata Nacionalne i sveučilišne knjižnice

Dana 26.2. 2015. učenici 4B razreda ( njih 15) i učenici 3A ( 4 učenice) išli su u obilazak NSK-e  u sklopu Dana otvorenih vrata.

... u predvorju NSK-a

Učenici su, uz stručnu pratnju razgledali zbirke građe posebne vrste: Zbirku rukopisa i starih knjiga, Grafičku zbirku, Zbirku zemljopisnih karata i atlasa, te Zbirku muzikalija i audiomaterijala.

Pretisak Misala po zakonu rimskog dvora

Obilazak je uključivao i predavanje o povijesti Nacionalne i sveučilišne knjižnice i trajao je 2 sata. Učenici su poseban interes pokazali za zbirku muzikalija gdje su mogli slušati glazbu.

Učenici su bili u pratnji knjižničarke Ljiljane Godinić, a dodatno su ih za posjet motivirale prof. Matić Mara i prof. Sanja Primorac

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 18. 3. 2015. 13:19

Posjet Hrvatskoj narodnoj banci

U srijedu, 25.02.2015. godine učenici 4. B i 4. C razreda posjetili su Hrvatsku Narodnu Banku u pratnji nastavnica Jadranke Ćejić i Marije Senjić. Posjet je organiziran u okviru predmeta Osnove ekonomije.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 4. 3. 2015. 08:22

Objava rezultata javnog poziva za provedbu izvanučioničke nastave

ponuda br. 01/2015; Višednevna izvanučionička nastava za učenike 3. razreda Ekonomske škole Velika Gorica - Budimpešta - Prag - Dresden ili Munchen - Innsbruck


Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva je na sastanku održanom 12. veljače 2015.  nakon otvaranja pristiglih ponuda tajnim glasovanjem odabralo ponudu Putničke agencije Alga travel agency, Teslina 14, Zagreb.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 13. 2. 2015. 10:22

Mladi poduzetnik - školsko natjecanje

 

 

 

 

 

 

U srijedu, 21. siječnja 2015. održano je Školsko natjecanje Mladi poduzetnik na kojem su sudjelovale četiri ekipe 4. razreda smjera Ekonomist.

Učenici su rješavali integralni zadatak  u kojem su imali priliku primijeniti teorijska znanja iz stručnih predmeta Poduzetništvo, Marketing, Računovodstvo, Poslovne komunikacije, Osnove ekonomije, Društveno odgovorno poslovanje, te Hrvatskog  i stranog jezika, ali i pokazati svoju kreativnost.

Ekipe koje su sudjelovale na natjecanju ostvarile su sljedeće rezultate:

LOZINKA

RAZRED

OSTVARENI BODOVI

ANA

4. B

76 / 97

KATA

4. C

74 / 97

IGOR

4.B

53/97

SANJA

4. A

37/97

1. mjesto (Josipa Kukor, Matea Zovko i Tatjana Križić)

Čestitamo svima na sudjelovanju i ostvarenom rezultatu, a učenicima koji nastavljaju na Međužupanijsko natjecanje koje će biti održano 18.02.2015. u Sisku, želimo puno uspjeha i sreće!

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 3. 2. 2015. 11:53

Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave Vijest ima dokument u privitku

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti (NN 67/11) Ekonomska škola Velika Gorica objavljuje

 

JAVNI POZIV

za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave

 

  • za učenike 3. razreda Ekonomske škole Velika Gorica – Budimpešta – Prag – Dresden ili Munchen - Innsbruck

od 25. do 31. kolovoza 2015. – broj ponude 01/2015

Javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama škole na priloženom i propisanom obrascu.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponudu do  roka označenog na obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Ekonomska škola Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21, 10410 Velika Gorica.

Rezultati odabira ponuda objavljuje se na internetskim stranicama Škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 3. 2. 2015. 11:02

Međužupanijski sajam Vježbeničkih tvrtki - Kutina

U srijedu, 21.01.2015. god. održan je  međužupanijski sajam vježbeničkih tvrtki u srednjoj školi Tina Ujevića u Kutini.

Sajam se održavao u sportskoj dvorani u kojoj su sudjelovale 32 vježbeničke tvrtke iz četiri županije. Na sajmu je također sudjelovala vježbenička tvrtka „DROT KRAFNE“ d.o.o. iz Ekonomske škole Velika Gorica.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 27. 1. 2015. 13:11

Humanitarne akcije

SOLIDARNOST

 

Prema višegodišnjoj tradiciji Škole nastavlja se suradnja s Centrom za odgoj i obrazovanje Velika Gorica. Naime, svake godine prigodom blagdana sv. Nikole 6. prosinca, učenici – predstavnici svakog razrednog odjela – s ravnateljicom, pedagoginjom i vjeroučiteljicom ili predstavnikom profesora posjećuju štićenike Centra i proslave s njima blagdan sudjelujući kao gosti na priredbi koju oni pripreme uz druženje nakon toga, što je ove godine upriličeno 5. prosinca.

            Cilj naše akcije je: solidarnost s osobama s teškoćama u razvoju, te sudjelovanje u životu lokalne zajednice.

            Naravno, blagdan sv. Nikole je blagdan darivanja. Tom prigodom, nekoliko dana prije, učenici naše Škole skupljaju dobrovoljne priloge kako bi pripremili darove za štićenike Centra, kojima se oni osobito raduju.

            Svi se, zapravo, radujemo darovima i nadamo se da će i nas netko obradovati za Božićne blagdane. Stoga akcijom potičemo učenike da šire radost darivanja makar i svojim malim prilogom.

POMAGANJE POTREBNIMA - „Za 1000 radosti“

 

Škola se i ove godine pridružila 12. po redu, tradicionalnoj nacionalnoj božićnoj humanitarnoj akciji Hrvatskog Caritasa „Za 1000 radosti“ – s motom „Sve je moguće“. Time smo se uključili u rijeku onih koji pomažu bližnjima u potrebi. Akciju animira vjeroučiteljica uz suradnju svih učenika škole i profesora. Prikupljenim sredstvima, simboličnom prodajom narukvica s motivirajućom porukom, pomaže se i potrebnima iz naše sredine, ali želi se  dosegnuti i najsiromašnije obitelji diljem Hrvatske.

         Djelatnici Škole također pomažu i lokalnom Caritasu župe Navještenje Blažene Djevice Marije prikupljajući živežne namirnice za potrebe siromašnim župljanima.

 

priredila: mr. sc. K.Lamešić

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 22. 12. 2014. 13:02

Mjesec hrvatske knjige

 Mjesec hrvatske knjige manifestacija je promicanja knjige i čitanja, a svake se godine u sklopu ove manifestacije 23. listopada u cijeloj zemlji provodi jednodnevna akcija čitanja naglas s ciljem popularizacije čitanja.

 Ove je godine sudjelovalo 24 učenika i to iz: 1a, 1b, 1c, 2b  i 4a.  Učenike su pripremale prof. Matić i prof. Primorac, a suradnju s knjižnicom Galženica  ostvarila i dogovarala knjižničarka Godinić. Nažalost, vrijeme je malo pokvarilo ideju da se čita na javnim mjestima u našem gradu, tako da su učenici stihove o ljubavi čitali u knjižnici Galženica. Također, dvoje naših učenika Lukas Žgela i Dorian Brozović sudjelovalo je na završnom programu obilježavanja 200. obljetnice rođenja Ivana Mažuranića. Pročitali su nekoliko stihova iz spjeva Smrt Smail-age Čengića.

"Čitajmo nagals, čitajmo o ljubavi.."

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 14. 11. 2014. 12:47

Objava rezultata javnog poziva za provedbu izvanučioničke nastave

ponuda br. 01/2014; Višednevna izvanučionička nastava Beč - Bratislava
Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva je na sastanku održanom 27. listopada 2014. nakon otvaranja pristiglih ponuda tajnim glasovanjem odabralo ponudu Putničke agencije Punim jedrima j.d.o.o., Palmotićeva 40, Zagreb.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 28. 10. 2014. 09:58

Teme za završni rad šk. god. 2014./15.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 21. 10. 2014. 14:12

Vremenik izradbe i obrane završnog rada u šk. god. 2014./15.

U skladu s Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada Školski odbor Ekonomske  škole Velika Gorica na prijedlog ravnateljice škole Vesne Brkljačić donosi

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 16. 9. 2014. 13:05

Školski kurikulum 2014./15. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 15. 9. 2014. 13:00

Financiranje troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola - rujan - prosinac 2014. g.

UPUTA O NAČINU PROVOĐENJA ODLUKE O KRITERIJIMA I NAČINU FINANCIRANJA TROŠKOVA PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U RAZDOBLJU RUJAN – PROSINAC 2014. GODINE

 

 

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. kolovoza 2014. godine donijela  Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan – prosinac 2014. godine. (u daljnjem tekstu: Odluka) te se u nastavku objašnjava način njezina provođenja.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 3. 9. 2014. 12:32

Odabrani udžbenici za šk. god. 2014./15. Vijest ima dokument u privitku

Popis udžbenika za šk. god. 2014./15.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 2. 6. 2014. 10:20

Nacrt Nastavnog plana i programa Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovnu i srednjuj školu

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13152&sec=1933

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 28. 5. 2014. 13:23

e-lektira

Cjelovita djela hrvatskih i stranih pisaca s popisa obvezne školske lektire, ali i šire, besplatno su dostupna učenicima i studentima, te njihovim nastavnicima i profesorima. Već je postavljeno oko 200 knjiga, te obilje multimedijskih sadržaja, kao što su zvučni zapisi i video materijali. Cilj projekta je na Webu objaviti SVE osnovnoškolske i srednjoškolske lektire - ukupno preko tisuću naslova!

Projekt eLektire je nastao na inicijativu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a realiziraju ga CARNet i Bulaja naklada.

Informacije

Za pristup sadržaju morate se prijaviti svojim AAI@EduHR elektroničkim identitetom, kojega ste dobili u svojoj školi ili ustanovi.

Ako ne znate koja je vaša korisnička oznaka ili zaporka, obratite se administratoru elektroničkog (LDAP) imenika vaše škole ili matične ustanove. Tko je administrator u vašoj školi možete provjeriti OVDJE.

Za dodatne informacije u vezi pristupa ovim stranicama obratite se CARNetovom Help-desku, na adresu helpdesk@carnet.hr ili telefonski na 0800 CARNet (0800/227 638).

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 24. 1. 2014. 13:04

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Ovaj Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima temelji se na sadržaju i obvezama propisanima Programom aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske dana 25. veljače 2004. godine.

Ovaj protokol temelji se na Program aktivnosti i čini njegov sastavni dio, a sadrži:

  • općeprihvaćenu definiciju nasilja; 
  • obveze nadležnih državnih tijela i drugih čimbenika;
  • oblike, način i sadržaj suradnje između nadležnih državnih tijela i drugih čimbenika
  • ostale aktivnosti i obveze.

Nasiljem među djecom i mladima smatra se svako namjerno fizičko ili psihičko nasilno ponašanje usmjereno prema djeci i mladima od strane njihovih vršnjaka učinjeno s ciljem povrjeđivanja, a koje se, neovisno o mjestu izvršenja, može razlikovati po obliku, težini, intenzitetu i vremenskom trajanju i koje uključuje ponavljanje istog obrasca i održava neravnopravan odnos snaga (jači protiv slabijih ili grupa protiv pojedinca).

Protokol_o_postupanju_u_slucaju_nasilja_medju_djecom_i_mladima.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 25. 11. 2013. 10:44

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

/pravilnik_o_postupanju_u_poduzimanju_mjera_zastite_prava_ucenika.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 25. 11. 2013. 10:41

Aktualnosti pod našim krovom

U našoj novoj rubrici "Aktualnosti pod našim krovom" možete pročitati sve novosti vezane uz našu školu!/aktualnosti_pod_na_im_krovom

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 14. 11. 2013. 13:45

Kalendar državne mature 2014.

kalendar_dm_2013_2014.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 11. 10. 2013. 12:50

Učenički servis

O B A V I J E S T

UČENICIMA I RODITELJIMA

 

Na temelju rješenja Ministarstva rada i socijalne skrbi Klasa:UP/I-102-02/12-02/01, Ur.br:524-08-02-03/4-12-2 od 30.03.2012.godine  SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO U DUGOM SELU, Ferenčakova bb, obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova u Zagrebačkoj županiji,  isključivo tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora , trajanje kojeg je u tekućoj školskoj godini propisano odlukom ministra znanosti.

http://www.ss-dugo-selo.skole.hr/u_eni_ki_servis

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 4. 7. 2013. 08:00

O održavanju informacija za roditelje

Obavijesti o održavanju informacija za roditelje potražite u Kutku za roditelje.

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Ban  datum: 20. 10. 2011. 12:51

Hrabri telefon

Hrabri telefon pomoć i podršku nudi i putem CHAT-a svakim radnim danom od 15 do 18 sati.

www.hrabritelefon.hr.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Ban  datum: 10. 2. 2011. 09:30

Upute za izradbu završnog rada

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Ban  datum: 22. 12. 2010. 16:17
» Arhiva naših vijesti    
 


Tražilica

Kalendar
« Rujan 2015 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Oglasna ploča

Hrabri telefon
Hrabri telefon


Korisni linkovi
Učenički servis


Anketa
Crno ili bijelo?
Forum

Korisni linkovi
Dnevni tisak


Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju