preskoči na sadržaj
vijesti

Obavijest - upisi komercijalist 2016./17.

OBAVIJEST

Pravo upisa u program prekvalifikacije za obrazovanje odraslih u program komercijalist u šk. god. 2016./17.

imaju svi prijavljeni kandidati.

 

Upisi odnosno zaključivanje ugovora održati će se u

utorak, 27. i srijedu, 28. rujna 2016.

od 11:00 do 14:00 sati.

(za maloljetne polaznike ugovor potpisuje roditelj)

 

Kod upisa potrebno je OBAVEZNO donijeti potvrdu o uplati (uplatnicu, izvod s internet bankarstva…) prve rate u iznosu od 3.500,00 kn.

 

Uplata se vrši na žiro-račun Ekonomske škole Velika Gorica -  Zagrebačka banka: HR4823600001500195492, poziv na broj: 26-9-2016

 

                                                               Povjerenstvo za upise

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 20. 9. 2016. 09:15

Upisi - program srednjoškolskog obrazovanja odraslih šk. god. 2016./17.

EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA

Ul. kralja S. Tomaševića 21

VELIKA GORICA

 

 

OGLAS

za upis polaznika u program srednjoškolskog

obrazovanja odraslih u šk. god. 2016./17.

 

 

Program prekvalifikacije za zanimanje KOMERCIJALIST

                        - završena srednja škola u četverogodišnjem trajanju

                        - 4. godina (doškolovanje) - završena srednja škola u trogodišnjem trajanju

                                   - ukupno 48 polaznika

                                                                                             

Pravo upisa imaju polaznici nakon završene srednje škole.

Obrazovanje se stječe polaganjem ispita (dopisno-konzultativni oblik izvođenja nastave).

Mjerila za upis: opći uspjeh zadnjeg završenog razreda srednje škole.

Prijavi za upis potrebno je priložiti:

rodni list (original ili ovjerena preslika)
domovnicu (original ili ovjerena preslika)
svjedodžbe završene srednje škole (originali).

 

Prijave se primaju u tajništvu Škole do 19. rujna 2016. g., odnosno do popune.

O rezultatima kandidati će biti obaviješteni putem oglasne ploče Škole u roku 8 dana od isteka roka za primanje prijava.

Upisi će se provesti do 01. listopada 2016.

Početak nastave: 03. listopada 2016.g.

Ostale informacije o upisu mogu se dobiti u Školi ili na telefon: 01/6265-239.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 6. 9. 2016. 13:39

Prijevoz učenika u šk. god. 2016./17. Vijest ima dokument u privitku

Izvadak iz Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2016. godine:

 

POTVRDE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRIJEVOZ

 

Učenicima prvih razreda, koji sukladno kriterijima iz Odluke ispunjavaju uvjete za sufinanciranje odnosno financiranje troškova javnoga prijevoza, potrebno je izdati POTVRDU 75%, odnosno POTVRDU 100%.

 

Učenicima drugih, trećih i četvrtih razreda, koji su u razdoblju od travnja do lipnja 2016. godine ostvarivali pravo na temelju Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju travanj - lipanj 2016. godine (Narodne novine, broj 28/16) nije potrebno izdavati nove potvrde, osim učenicima koji ostvaruju pravo na sufinanciranje, odnosno financiranje karte za praktičnu nastavu i vježbe te stručnu praksu.[1]

 

Učenici koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje, radi moguće promjene statusa u razdoblju rujan - prosinac 2016. godine moraju imati nove POTVRDE 100%.   

 

Učenicima koji u razdoblju travanj - lipanj 2016. godine nisu koristili pravo na financiranje troškova prijevoza ili oni kod kojih je došlo do promjene prebivališta/boravišta ili prijevoznika škola je dužna izdati i ovjeriti POTVRDU 75%, odnosno POTVRDU 100%.

 

Radi poboljšanja sustava kontrola osnivači škola u razdoblju rujan - prosinac 2016. godine mogu od škola zatražiti izdavanje novih potvrda za sve učenike.

 

[1] Praktična nastava je oblik nastave koji se izvodi u školi i kod poslodavca (obrtnika, industriji…), a učenik/roditelj i škola s poslodavcem sklapaju ugovor o njezinoj provedbi. Također, u programu obrazovanja medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege, zdravstvene i kliničke vježbe, kao samostalni nastavni predmeti izvode se u bolnicama (klinikama). Program stručne prakse donosi škola u dogovoru s poduzećem ili ustanovom u kojoj se ona održava, a učenik istu može realizirati i u školi. Škola upućuje učenika na obavljanje stručne prakse kod poslodavca, a nakon obavljene stručne prakse poslodavac učeniku izdaje potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi. 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 31. 8. 2016. 08:13

OBAVIJEST - Upisi u 1. razred šk. god. 2016./17.

OBAVIJEST - Upisi u 1. razred šk. god. 2016./17.

JESENSKI ROK

 

UPISI U 1. RAZRED ZA ZANIMANJE

PRODAVAČ

 

Upisi će biti

2. 9. 2016. (petak) od 8.00 do 12 sati

 

 

Kandidati koji su stekli pravo upisa trebaju u školu donijeti sljedeće dokumente:

UPISNICU (isprintanu i potpisanu)
POTVRDU ŠKOLSKOG LIJEČNIKA o zdravstvenoj sposobnosti učenika
dokumente kojima su ostvarili dodatne bodove (osim za natjecanja koju su automatski evidentirana u sustavu) i sl.), što kandidati mogu provjeriti na svom sučelju na kartici Moji rezultati/Detaljno

 

Kandidati koji su ostvarili pravo izravnog upisa trebaju u školu donijeti sljedeće dokumente:

UPISNICU (isprintanu i potpisanu)
RJEŠENJE UREDA DRŽAVNE UPRAVE
MIŠLJENJE STRUČNOG TIMA O PROFESIONALNOM USMJERAVANJU (Hrvatski zavod za zapošljavanje)
dokumente kojima su ostvarili dodatne bodove (osim za natjecanja koju su automatski evidentirana u sustavu) i sl.), što kandidati mogu provjeriti na svom sučelju na kartici Moji rezultati/Detaljno

 

Upisno povjerenstvo 

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 30. 8. 2016. 10:31

Odabrani udžbenici za šk. god. 2014./15, 2015./16., 2016./17. i 2017./18. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 8. 6. 2015. 09:02

Natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.02 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Ekonomska škola Velika Gorica objavljuje

 

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:       

1  pomoćnik u nastavi nepuno radno vrijeme 35 sati tjedno

  _/__ pomoćnika u nastavi puno radno vrijeme

Mjesto rada: Ekonomska škola Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21, Velika Gorica (mjesto rada je u potpunosti prilagođeno osobama s invaliditetom)

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2016/2017

Prijevoz: djelomično  

 

POSEBNI UVJETI

minimalno srednjoškolsko obrazovanje
protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

punoljetnost
hrvatsko državljanstvo
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje osobne stručne potpore  učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije, kako bi učenici s teškoćama u razvoju ravnopravno sudjelovali u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera, te pomoć učenicima s komunikacijskim teškoćama.

 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati tijekom prva dva mjeseca od selekcije kandidata.

 

Izabrani/a kandidat/inja bit će upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

 

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja 10. kolovoza 2016. godine.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Ekonomska škola Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21, 10410 Velika Gorica s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  01 6265 239.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 10. 8. 2016. 16:16

Podjela Potvrda o položenim ispitima Državne mature

Podjela Potvrda o položenim ispitima Državne mature bit će u

četvrtak, 21. srpnja 2016. u 10 sati!

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 15. 7. 2016. 11:18

Popravni ispit - jesenski rok

Popravni ispiti održat će se u ponedjeljak, 22. 8. 2016. u 8.30 sati!

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 14. 7. 2016. 09:49

Prigovori na rezultate Državne mature

Prigovori na rezultate državne mature biti će u prostorima Ekonomske škole u četvrtak 14.7. od 8:00 do 12:00.

 

Podsjećamo maturante:

18. 7. 2016.

zadnji dan prijava za upis na studijske programe do 17:59 sati (visoko učilište može odrediti i raniji rok prijave na pojedine studijske programe)
zadnji dan promjene liste prioriteta i brisanja studijskih programa do 17:59 sati
objava konačnih rang-lista za upis na studijske programe iza 18:00 sati

19. 7. 2016.

visoka učilišta započinju s upisima

21. 7. 2016.

podjela svjedodžbi u Školi 2016

JESENSKI ROK

od 20. 7. 2016. do 31. 7. 2016. (do 12:00 sati) prijave ispita državne mature za jesenski rok

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 13. 7. 2016. 08:39

OBAVIJEST - Upisi u 1. razred šk. god. 2016./17.

 

UPISI U 1. RAZRED ZA ZANIMANJE

EKONOMIST I PRODAVAČ

 

Upisi će biti

11.7. 2016. (ponedjeljak) od 13.30 do 17.30 sati

12.7. 2016. (utorak) od 8.00 do 12.00 sati

 

Kandidati koji su stekli pravo upisa trebaju u školu donijeti sljedeće dokumente:

UPISNICU (isprintanu i potpisanu)
POTVRDU ŠKOLSKOG LIJEČNIKA o zdravstvenoj sposobnosti učenika
dokumente kojima su ostvarili dodatne bodove (osim za natjecanja koju su automatski evidentirana u sustavu) i sl.), što kandidati mogu provjeriti na svom sučelju na kartici Moji rezultati/Detaljno

 

Kandidati koji su ostvarili pravo izravnog upisa trebaju u školu donijeti sljedeće dokumente:

UPISNICU (isprintanu i potpisanu)
RJEŠENJE UREDA DRŽAVNE UPRAVE
MIŠLJENJE STRUČNOG TIMA O PROFESIONALNOM USMJERAVANJU (Hrvatski zavod za zapošljavanje)

dokumente kojima su ostvarili dodatne bodove (osim za natjecanja koju su automatski evidentirana u sustavu) i sl.), što kandidati mogu provjeriti na svom sučelju na kartici Moji rezultati/Detaljno

 

Upisno povjerenstvo 

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 8. 7. 2016. 11:51

Natječaj za upis učenika u 1. razred srednje škole šk. god. 2016./17. Vijest ima dokument u privitku

Temeljem čl. 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), točke XV. Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2016./17. (NN br. 48/16) i u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole (NN br. 49/15) Ekonomska škola Velika Gorica objavljuje

 

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

ŠK.GOD. 2016./17.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 16. 6. 2016. 08:39

Nastavak obrazavanja u šk. god. 2016./17. Vijest ima dokument u privitku

Ekonomska škola Velika Gorica organizira nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacija u zanimanju EKONOMIST - obrazovni sektor ekonomija, trgovina i poslovna administracija, a u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (NN br. 8/2016).

Obrazovanje radi stjecanja više razine kvalifikacije može se nastaviti unutar istog obrazovnog sektora u kojem je stečeno prethodno strukovno obrazovanje.

Zahtjev za nastavak obrazovanja za višu razinu kvalifikacije primat će se u tajništvu Škole u vremenu od 15. lipnja do 5. srpnja 2016. od 10 do 13 sati.

Zahtjev u pisanom obliku podnosi punoljetan učenik odnosno roditelj ili skrbnik ako je učenik malodoban.

Učenik može predati zamolbu ukoliko mu na dan predaje zahtjeva nije preteklo dvije godine od završetka prethodno upisanog strukovnog obrazovanja i ukoliko mu je prosjek ocjena svih razreda srednjeg strukovnog obrazovanja u prethodno završenom strukovnom obrazovanju najmanje 3,50 zaokruženo na dvije decimale.

Uz zahtjev (pod opširnije) potrebno je priložiti i sve prethodno stečene razredne svjedodžbe te završnu svjedodžbu u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 14. 6. 2016. 11:06

Pravo na sufinanciranje prijevoza 2016./17. - NOVO

"Obavještavamo učenike koji su u svrhu izrade novoga modela sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola za školsku godinu 2016./2017., dostavljali osobne identifikacijske brojeve (OIB) članova kućanstva, kako će Ministarstvo aplikaciju za daljnji unos zatvoriti 10. lipnja 2016. godine u 16:00 sati.

Učenici koji nisu dostavili tražene podatke u zadanom roku, a u prethodnoj školskoj godini ostvarivali su pravo na prijevoz sukladno Odluci Vlade, moći će podatke unijeti prilikom ponovnog otvaranja aplikacije prije početka školske godine, kada će podatke unositi učenici koji će u rujnu upisati prvi razred srednje škole.

Također, učenicima koji su unijeli neispravne podatke ili kod kojih je došlo do promjena, prije početka školske godine, bit će omogućen ponovan unos.

Obavijest o novom ciklusu unosa podataka, dostavit ćemo putem mrežnih stranica Ministarstva, županija i Grada Zagreba te škola."

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 13. 6. 2016. 10:41

Obavijest za djecu smještenu u udomiteljskim obiteljima i dječjim domovima - prijevoz

Poštovani,

 

Kako je Ministarstvo zaprimilo brojne upite vezano uz unos podataka za srednjoškolski prijevoz učenika, koji su zbog otežane obiteljske situacije smještena u udomiteljskim obiteljima i dječjim domovima, obavještavamo vas o slijedećem.

Učenici smješteni u udomiteljskim obiteljima i dječjim domovima u aplikaciju Prijevoz učenika, putem osobnog identifikacijskog broja (OIB), prijavljuju se kao samci bez navođenja članova kućanstva.

Radi dodatne kontrole, krajem mjeseca kolovoza, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izvršit će provjeru navedenih učenika povezivanjem na sustav Ministarstva socijalne politike i mladih.

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 9. 6. 2016. 14:51

Nabava besplatnih udžbenika za učenike srednjih škola izvan Grada Zagreba koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu za šk. god. 2016./17. Vijest ima dokument u privitku

Obavještavaju se učenici koji žive na području Grada Zagreba, a pohađaju našu školu i ostvaruju pravo na besplatne udžbenike za šk. god. 2016. /17. da do 24. lipnja 2016. do 12 sati trebaju predati u Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Ilica 25, Zagreb (neposredno ili putem pošte):

1. Zahtjev za ostvarivanje prava na udžbenike besplatne za učenike srednjih škola izvan Grada Zagreba koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu,- za školsku godinu 2016./2017.

2. Popis udžbenika koje će učenik koristiti 2016./17.

 

Zahtjev za ostvarivanje prava i popis udžbenika učenik može podići u knjižnici kod knjižničarke Ljiljane Godinić prilikom povrata udžbenika za šk. god. 2015./16.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 8. 6. 2016. 12:44

VAŽNO !!!!! Pravo na sufinanciranje prijevoza za šk. god. 2016./17.

 

 

       U svezi prikupljanja OIB-a za izradu novog modela sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola u šk. god. 2016./17. podsjećamo učenike i njihove roditelje da je zadnji dan za predaju obrazaca 10. 6. 2016.!!!!!!

 

Ispis zavšne ispunjene elektroničke prijave, koji su potpisali roditelj/skrbnik te učenik/ca, šalje se redovitom poštom upravnim odjelima za društvene djelatnosti u Županiji - nema potrebe za osobnim dolaskom!

Adresa dostave za Zagrebačku županiju (Ekonomska škola Velika Gorica pripada Zagrebačkoj županiji):

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prosvjetu, šport i tehničku kulturu, Ulica grada Vukovara 72/5, 10000 ZAGREB

 

Isprint obrasca potpisan od strane roditelje i učenika MOŽE BITI DOSTAVLJEN I KASNIJE OD 10. LIPNJA! Najvažnija stvar je da djeca DO 10. LIPNJA ISPUNE OBRAZAC ONLINE NA LINKU NA APLIKACIJI koju je MZOS prospisalo! 

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 6. 6. 2016. 09:27

Pravo na sufinanciranje prijevoza za šk. god. 2016./17. Vijest ima dokument u privitku

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta od školske godine 2016./2017. pristupit će novome modelu sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola, odnosno uvođenju dohodovnoga cenzusa koji bi sustav ostvarivanja prava učinio pravednijim. U svrhu izrade novoga modela sufinanciranja i financiranja prijevoza učenika srednjih škola, preko službene aplikacije, a na temelju Zaključka Vlade, usvojenom na sjednici 25. svibnja 2016. godine, prikupljat će se osobni identifikacijski brojevi (OIB) članova kućanstva redovitih učenika srednjih škola koji su u školskoj godini 2015./2016. ostvarivali pravo na prijevoz.

 

Prikupljeni podaci obrađivat će se samo za navedenu svrhu, a sukladno članku 6. stavak 2. i 3. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 106/12).

 

Pozivamo učenike koji su u školskoj godini 2015./2016. ostvarivali pravo na sufinancirani, odnosno financirani prijevoz da do 10. lipnja 2016. godine dostave tražene podatke prijavom uz pomoć AAI korisničkoga računa na adresi https://app.mzos.hr/sufinanciranjePrijevoza/.

 

U Sustav prijevoz učenika dopuštena je prijava onim korisnicima (učenicima) koji u AAI sustavu imaju pod atributom „Temeljna povezanost s ustanovom“ dodijeljenu vrijednost „UČENIK“. Upute za pristup aplikaciji nalaze se u samome Sustavu i na adresi https://app.mzos.hr/sufinanciranjePrijevoza/Content/upute/Upute_prijevoz.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 1. 6. 2016. 08:38

2. Sajam vježbeničkih tvrtki Ekonomske škole Velika Gorica

 

U petak, 08.04.2016.godine održan je 2. Sajam vježbeničkih tvrtki naše škole. Na sajmu je sudjelovalo 12 vježbeničkih tvrtki 3. I 4. razreda naše: Đurđine Činkice, Capi Tapi, Iskra putovanja, Mobitech, De Eventos, Adonis, Liquore, Pokon-Pokon, EkoN, Tiskaj me, Sport.it i Korekt., te vježbenička tvrtka Svjetski putnik iz Druge ekonomske škole u Zagrebu.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 13. 4. 2016. 08:20

Posjet Tehničkom muzeju

U subotu, 9. travnja 2016. godine, učenici 1.B i 1.C razreda, 
posjetili su Tehnički muzej. U sklopu posjeta pogledali su zbirke: 
Rudnik, Teslin kabinet, Promet, Transformacija energije. Za učenike je 
najzanimljivija zbirka bila Teslin kabinet gdje su neki od njih mogli 
sudjelovati u zanimljivim eksperimentima.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 12. 4. 2016. 08:43

Lidrano 2016.

Županijska smotra LiDraNo održana je 3.ožujka 2016. u Jastrebarskom. Domaćin LidraNa bila je Srednja škola Jastrebarsko. Našu Školu predstavljali su učenici 1.b ( Lara Ćopić, Dorotea Detelić, Petar Hrsto, Ana Martinčević, Doria Poldrugač i Lucija Rožić)         s dramskom predstavom Hasanaginica. Mentorica im je bila prof. Ivančica Kovačić.

Sa svojim literarnim radom Nijemi svjedok sudjelovao je i Leon Savić, učenik 4.c. Mentorica je prof. Sanja Primorac. Posebno smo ponosni na Leona jer je njegov literarni rad predložen za Državnu smotru LiDraNo 2016.

Također, potrebno je naglasiti kako su se domaćini pokazali kao odlični organizatori te da smo itekako osjetili toplinu dobrodošlice u Jastrebarsko.

 

Sanja Primorac i Ivančica Kovačić

Leon Savić i Sanja Primorac, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 23. 3. 2016. 08:16

STRUČNA POSJETA HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI

Dana 26.02.2016. i 29.02.2016. godine učenici 4. razreda, smjer Ekonomist, uz stručno vodstvo posjetili su Hrvatsku narodnu banku. 

 

Učenici su imali priliku razgledati zgradu HNB-a, vidjeti glavnu burzovnu dvoranu Zagrebačke burze za robu i vrednote, te saznati detalje o načinu poslovanja na tadašnjoj burzi. Kroz izlaganje Katarine Kovač učenici su osvježili znanje stručnih predmeta, ali i saznali aktualne informacije vezano za stanje u Hrvatskoj vezano za kretanje inflacije i BDP-a. Tako su, između ostalog saznali kako je u Hrvatskoj trenutno postoji deflacija, te da je BDP u 2015. godini ostvario blagi rast.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 2. 3. 2016. 08:19

Objava rezultata javnog poziva br. 02/16

Objava javnog poziva za provedbu višednevne izvanučioničke nastave - školske ekskurzije  - poziv br. 02/16

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva je na sastanku održanom 25. 2. 2016. nakon otvaranja pristglih ponuda odrabralo ponude Putničkih agencija:

1. ALGA TRAVEL, AGENCY, Teslina 14, Zagreb

2. BLAGEC TURIST,  Preradovićeva 4, Križevci

3. SPEKTAR PUTOVANJA, Strossmayerov trg 8, Zagreb

Pozivamo predstavnike izabranih agencija na predstavljanje svojih ponuda na  roditeljskom sastanku koji će se održati u četvrtak, 3. 3.  2016. u 18.30 sati.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 26. 2. 2016. 10:29

Učenici naše škole u stručnoj posjeti trgovačkom društvu Cedevita d.o.o.Zagreb

Realizirana je stručna posjeta trećih razreda –smjer Ekonomist , Trgovačkom društvu „ Cedevita“ d.o.o.Zagreb  , dana 22.12.2015. , 12.1.2016. i 16.2.2016. godine.

Učenici su  pod stručnim vodstvom obišli proizvodni pogon i odjel istraživanje i razvoj gdje su  imali priliku vidjeti i čuti osnovne informacije o ovom uspješnom poduzeću Atlantic Grupe d.d.Zagreb.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 22. 2. 2016. 08:57

Plastičnim čepovima do skupih lijekova

 

 

Školski volonterski klub pokreće akciju  „Plastičnim čepovima do skupih lijekova “. Time se priključujemo kompaniji Udruge oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske. Naime, Udruga će za čepove dobiti novac kojim će se kupiti lijekovi koji se ne nalaze na listi HZZO-a, a prijeko su potrebni oboljelim ljudima u ovoj skupini.

 

 

Školski volonterski klub i učenici koji se pridruže ovoj akciji direktno utječu na živote onih koji nas trebaju, ali ujedno recikliraju i čuvaju zajednički okoliš.

Pozivamo sve učenike i djelatnike škole da se odazovu ovoj akciji i da zajedničkim snagama napravimo dobro djelo i pomognemo oboljelim ljudima.

 

Akcija se provodi u razdoblju od 15.02.2016. do 15.03.2016.

 

„Čep sa sobom ponesi i nekome lijekove donesi!“

 

                                                                             Školski volonterski klub

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 17. 2. 2016. 08:56

KOVA d.o.o. U POSJETI VJEŽBENIČKOJ TVRTKI EkoN d.o.o.

Dana 15.02.2016. godine posjetio nas je gospodin Vjekoslav Kovačić, vlasnik i direktor tvrtke Kova d.o.o., tvrtke partnera vježbeničke tvrtke EkoN d.o.o.

Gospodina Kovačića pozvali smo u školu kako bi mu prezentirali rad vježbeničke tvrtke EkoN d.o.o. , pokazali učionicu u kojoj radimo, te poslušali njegov uvijek inspirativne i poticajne misli i savjete vezano za poslovanje poduzeća.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 16. 2. 2016. 13:52

Dan sigurnijeg interneta Vijest ima dokument u privitku

 

U četvrtak 11.2. učenici 1. C razreda sudjelovali su na organiziranoj 
radionici za dan sigurnijeg interneta. Radionicu i predavanje održala 
je prof. Lidija Kralj iz Osnovne škole Veliki Bukovec. Učenici su kroz 
dva školska sata upoznati s mogućnostima interneta, ali i problemima 
koji ih mogu dočekati na internetu. Istražili su online alate, 
komentirali zanimljive slučajeve, te sudjelovali u raspravama 
koristeći neke od edukativnih i korisnih programa za nastavni proces, 
ali i svakodnevnu uporabu.


 

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 15. 2. 2016. 08:20

Sat kodiranja Vijest ima dokument u privitku

U četvrtak, 10. prosinca 2015. u našoj školi održane su prve radionice kodiranja pod nazivom Sat kodiranja. Učenici prvih razreda su se upoznavali s 
osnovama programiranja kroz edukativne igre u kojima su trebali 
pokazati osnovne vještine i razumijevanje programskog koda i 
algoritama.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 14. 12. 2015. 09:18

Programiranje i prva žena programerka

 Tijekom prethodna dva tjedna i danas, učenici prvih razreda su 
sudjelovali u nekoliko radionica u kojima su izrađivali digitalne 
materije (križaljke, kvizove i digitalne panoe) za dan koji je 
posvećen prvoj ženi programerki Adi Lovelace. Upoznali su se s 
povijesnim činjenicama koje značajno utjecale na ono što danas imamo. 
Na sljedećoj poveznici, na jednom od digitalnih panoam pogledajte koje 
su činjenice pronašli.

http://linoit.com/users/Doroteja/canvases/Eniac%20i%20prvi%20programerski%20tim
 

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 11. 12. 2015. 09:24

Posjet Centru za odgoj i obrazovanje

 

 

U petak 4. prosinca 2015. Školski volonterski klub realizirao je akciju prikupljanja novčanih priloga i kupovanje darova za djecu Centra za odgoj i obrazovanje Velika Gorica. Na taj način članovi Školskog volonterskog kluba i drugi učenici u pratnji školske knjižničarke i pedagoginje posjetili su Centar za odgoj i obrazovanje i darivali djecu.

Tako je nastavljena tradicija naše Škole - proslava blagdana sv. Nikole sa štićenicima  Centra. Naši domaćini su pripremili prigodnu priredbu i druženje. Rezultat zajednički provedenoga vremena bio je dogovor za ponovni susret i želja da jedni drugima podare još lijepih druženja.

Svi se, zapravo, radujemo darovima i nadamo se da će i nas netko obradovati za božićne blagdane. Stoga akcijom potičemo učenike da šire radost darivanja makar i svojim malim prilogom.

 

 

                                                                  Školska knjižničarka i pedagoginja

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 8. 12. 2015. 14:19

Školski volonterski klub

 

 

 

 

 

 

 

 

Od ove školske godine 2015./2016. osnovan je Školski volonterski klub.

Prvi sastanak učenika koji žele volontirati održan je 19. studenoga 2015.

Na sastanku  je za voditeljicu Kluba izabrana Elza Jolić, učenica 4.c razreda i pri tom su dogovorene akcije za naredno razdoblje.

Ponosni smo što je veliki broj naših učenika zainteresiran za volontiranje.

Svi  učenici koji žele dati svoj doprinos u radu Kluba su dobrodošli. Ako još uvijek razmišljate pridružiti se ili ne, evo nekih razloga da to učinite:

- volontiranjem pomažemo osobama u potrebi;

- uljepšavamo našu lokalnu zajednicu;

- razvijamo razumijevanje za probleme zajednice;

- stječemo različita znanja i vještine;

- postajemo aktivni građani u svojoj zajednici;

- razvijamo samopoštovanje i

- upoznajemo nove prijatelje.

 

                                                                  Školska knjižničarka i pedagoginja

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 8. 12. 2015. 14:14

Mjesec hrvatske knjige

 

Mjesec hrvatske knjige održava se svake godine od 15. listopada do 15.studenoga. Ove godine moto Mjeseca hrvatske knjige bio je „Upali lampicu i čitaj!“. Literarna skupina naše Škole, pod vodstvom profesorice Sanje Primorac i knjižničarke Ljiljane Godinić, dala je doprinos obilježavanju ove manifestacije.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 18. 11. 2015. 09:39

Europski tjedan programiranja

"U listopadu je održana radionica s učenicima prvih razreda. Učenici 
su sudjelovali u prezentiranju programskih rješenja na temu 
programiranja i računalnih igara. Upoznali su se sa zanimljivim 
sadržajima na webu i načinom kako mogu upoznati osnovne koncepte 
programiranja kroz računalne i edukativne igre. Učenici su dvije 
aplikacije prezentirali i drugim učenicima. Predstavili su osnovne 
koncepte programiranja i prikazali kako se primjenjuje i u kojim 
područjima možemo primijeniti programiranje. Simulirali smo 
programiranje kroz izradu igri na temelju nacrta na webu i edukativnih 
igara na sljedećoj poveznici: https://studio.code.org/.

U drugom dijelu smo se bavili izradom nacrta za edukativnu igru kroz 
koju se može učiti programiranje, odnosno osnove programiranja.
Upute za igru se nalaze na web stranici http://codeweek.it/codyroby/." 

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 30. 10. 2015. 08:39

Završni ispit šk. god. 2015./16 - ekonomist i prodavač Vijest ima dokument u privitku

OBAVIJEST UČENICIMA ZAVRŠNIH RAZREDA

 

Ravnateljica Škole u suradnji s nastavnicima struke – nositeljima tema, a na prijedlog Stručnih vijeća škole donijela je 12. listopada 2015. odluku o temama za završni rad u šk. god. 2015./16.

Učenici teme za završni rad biraju najkasnije do 31. listopada 2015. g.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 19. 10. 2015. 08:27

Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2015./16. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 15. 10. 2015. 09:20

Školski kurikulum šk. god. 2015./16. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 14. 10. 2015. 10:49

Vremenik izradbe i obrane završnog rada šk. god. 2015./16.

 

 

 

 

EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA

Ul. kralja S. Tomaševića 21

VELIKA GORICA

KLASA: 602-03/15-18/03

URBROJ: 238-31-57-15-05-01
U Velikoj Gorici, 30. rujna 2015.

U skladu s Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada Školski odbor Ekonomske  škole Velika Gorica na prijedlog ravnateljice škole Vesne Brkljačić donosi

Vremenik izradbe i obrane završnog rada

za šk. god. 2015./16.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 14. 10. 2015. 10:42

Posjet Zoološkom vrtu u Zagrebu

U petak 2.10.2015 godine učenici 1. B i 1.D razreda u pratnji razrednica Marije Senjić (1.B) i Maje Lizatović (1.D) išli su u posjet zološkom vrtu u Zagrebu.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 13. 10. 2015. 10:59

Obavijest Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta,  potpisao je Sporazum o sadržaju i načinu dostave podataka o statusu učenika za vrijeme redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Potpisivanjem Sporazuma Zavodu je omogućeno elektroničko preuzimanje podataka iz e-Matice o statusu učenika te korisnici obiteljske mirovine i doplatka za djecu više ne trebaju  dostavljati potvrde o redovitom školovanju za djecu koja se školuju u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 7. 10. 2015. 13:42

Stručna posjeta trgovačkom društvu "Kraš" d.d.

Učenici 4.razreda Ekonomske škole Velika Gorica realizirali stručnu posjetu trgovačkom društvu „Kraš“d.d.Zagreb 23.09.2015. od 12:30 do 14:30

Nositelji aktivnosti: učenici 4a, 4b i 4c razreda smjer Ekonomist u pratnji svojih profesora Jadranke Ćejić, Višnje Stepanić, Nade Mohar i Jelice Kelava

Cilj posjete: razviti kod učenika spoznaju o povezanosti teoretskih školskih sadržaja računovodstva i marketinga  sa praksom  po načelu  zornosti.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 29. 9. 2015. 14:39

Rezultati natječaja Erasmus+ 2015./16. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 16. 9. 2015. 10:44

Financiranje troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2015. g. Vijest ima dokument u privitku

Ostvarivanje prava na prijevoz

Pravo na sufinanciranje 75% troškova međumjesnog javnog prijevoza ostvaruju učenici koju su u šk. god. 2015./16. upisali i redovito pohađaju srednju školu na području Republike Hrvatske, koji kupuju mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitog javnog prijevoza (autobus i vlak), a kojima je udaljenost od adrese u mjestu prebivališta odnosno boraviša učenika do adrese u mjestu škole / praktične nastave iznosi više od 5 kilometara.

Iznimno, pravo na sufinanciranje 100% cijene mjesečne učeničke karte mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza ostvaruju učenici koji su u šk. god. 2015./16. upisali i redovito pohađaju srednju školu na području RH ako su:

- članovi kućanstva koji je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje podrčje socijalne skrbi.

VAŽNO!!

POTVRDE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRIJEVOZ

Učenicima prvih razreda, koji sukladno kriterijima iz Odluke Vlade ispunjavaju uvjete za sufinanciranje 75% troškova javnoga prijevoza, odnosno financiranje 100% troškova javnog prijevoza, potrebno je izdati POTVRDU 75% , odnosno 100%.

Učenicima drugih, trećih i četvrtih razreda, koji su u prethodnom razdoblju ostvarivali pravo na temelju Odluke Vlade, to pravo ostvaruju i u razdoblju rujan - prosinac 2015. godine kod istog prijevoznika TE IM NE TREBA IZDAVATI POTVRDE, osim učenika koji su članovi kućanstva koje je koristnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje, radi moguće promjene statusa u šk. god. 2015./16., koji  moraju imati nove POTVRDE 100%.

Ako pojedini učenici u prethodnom razdoblju nisu koristili pravo iz Odluke Vlade, a došlo je do promjene prebivališta/boraviša ili prijevoznika, škola je dužna izdati i ovjeriti POTVRDU 75%.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 11. 9. 2015. 13:55

Natječaj za sudjelovanje na Erasmus+ projektu 2015./16. Vijest ima dokument u privitku

Pod "opširnije" možete pronaći Natječaj i Prijavne obrasce za sudjelovanje na Erasmus+ projektu 2015./16. koji će se održati u Leipzigu u Njemačkoj.

Rok za prijavu na Natječaj ističe 07. rujna 2015. u 24.00 sata (ponoć).

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 26. 8. 2015. 11:23

Konferencija "Volontiranje djece i mladih za izgradnju kulture mira"

Volontiranje

20. ožujka 2015. godine, u hotelu Double Tree u Zagrebu održana je  Završna  konferencija u sklopu projekta „Pokreni promjenu“ u organizaciji Foruma za slobodu odgoja.  Na Konferenciji su sudjelovale i predstavile projekt naše Škole „I ja znam“ pedagoginja Ksenija Vatavuk Margetić i Elza Jolić, učenica 3.c razreda (zanimanje ekonomist).

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 9. 4. 2015. 12:17

Posjet Hrvatskoj narodnoj banci

U srijedu, 25.02.2015. godine učenici 4. B i 4. C razreda posjetili su Hrvatsku Narodnu Banku u pratnji nastavnica Jadranke Ćejić i Marije Senjić. Posjet je organiziran u okviru predmeta Osnove ekonomije.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 4. 3. 2015. 08:22

Nacrt Nastavnog plana i programa Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovnu i srednjuj školu

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13152&sec=1933

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 28. 5. 2014. 13:23

e-lektira

Cjelovita djela hrvatskih i stranih pisaca s popisa obvezne školske lektire, ali i šire, besplatno su dostupna učenicima i studentima, te njihovim nastavnicima i profesorima. Već je postavljeno oko 200 knjiga, te obilje multimedijskih sadržaja, kao što su zvučni zapisi i video materijali. Cilj projekta je na Webu objaviti SVE osnovnoškolske i srednjoškolske lektire - ukupno preko tisuću naslova!

Projekt eLektire je nastao na inicijativu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a realiziraju ga CARNet i Bulaja naklada.

Informacije

Za pristup sadržaju morate se prijaviti svojim AAI@EduHR elektroničkim identitetom, kojega ste dobili u svojoj školi ili ustanovi.

Ako ne znate koja je vaša korisnička oznaka ili zaporka, obratite se administratoru elektroničkog (LDAP) imenika vaše škole ili matične ustanove. Tko je administrator u vašoj školi možete provjeriti OVDJE.

Za dodatne informacije u vezi pristupa ovim stranicama obratite se CARNetovom Help-desku, na adresu helpdesk@carnet.hr ili telefonski na 0800 CARNet (0800/227 638).

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 24. 1. 2014. 13:04

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Ovaj Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima temelji se na sadržaju i obvezama propisanima Programom aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske dana 25. veljače 2004. godine.

Ovaj protokol temelji se na Program aktivnosti i čini njegov sastavni dio, a sadrži:

  • općeprihvaćenu definiciju nasilja; 
  • obveze nadležnih državnih tijela i drugih čimbenika;
  • oblike, način i sadržaj suradnje između nadležnih državnih tijela i drugih čimbenika
  • ostale aktivnosti i obveze.

Nasiljem među djecom i mladima smatra se svako namjerno fizičko ili psihičko nasilno ponašanje usmjereno prema djeci i mladima od strane njihovih vršnjaka učinjeno s ciljem povrjeđivanja, a koje se, neovisno o mjestu izvršenja, može razlikovati po obliku, težini, intenzitetu i vremenskom trajanju i koje uključuje ponavljanje istog obrasca i održava neravnopravan odnos snaga (jači protiv slabijih ili grupa protiv pojedinca).

Protokol_o_postupanju_u_slucaju_nasilja_medju_djecom_i_mladima.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 25. 11. 2013. 10:44

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

/pravilnik_o_postupanju_u_poduzimanju_mjera_zastite_prava_ucenika.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 25. 11. 2013. 10:41

Aktualnosti pod našim krovom

U našoj novoj rubrici "Aktualnosti pod našim krovom" možete pročitati sve novosti vezane uz našu školu!/aktualnosti_pod_na_im_krovom

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 14. 11. 2013. 13:45

Učenički servis

O B A V I J E S T

UČENICIMA I RODITELJIMA

 

Na temelju rješenja Ministarstva rada i socijalne skrbi Klasa:UP/I-102-02/12-02/01, Ur.br:524-08-02-03/4-12-2 od 30.03.2012.godine  SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO U DUGOM SELU, Ferenčakova bb, obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova u Zagrebačkoj županiji,  isključivo tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora , trajanje kojeg je u tekućoj školskoj godini propisano odlukom ministra znanosti.

http://www.ss-dugo-selo.skole.hr/u_eni_ki_servis

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 4. 7. 2013. 08:00

O održavanju informacija za roditelje

Obavijesti o održavanju informacija za roditelje potražite u Kutku za roditelje.

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Ban  datum: 20. 10. 2011. 12:51

Hrabri telefon

Hrabri telefon pomoć i podršku nudi i putem CHAT-a svakim radnim danom od 15 do 18 sati.

www.hrabritelefon.hr.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Ban  datum: 10. 2. 2011. 09:30

Upute za izradbu završnog rada

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Ban  datum: 22. 12. 2010. 16:17

Obrazovanje odraslih šk. god. 2016./17. - KOMERCIJALIST

Predprijave za upis u program obrazovanja odraslih za zanimanje KOMERCIJALIST -  prekvalifikacija nakon završene trogodišnje odnosno četverogodišnje škole  šk. god. 2016./17., primamo do 6. srpnja 2016.

Molimo Vas da svoje predprijave šaljete na e-mail Ekonomske škole Velika Gorica: ured@ss-ekonomska-velikagorica.skole.hr

 

Molimo Vas u predprijavi navedete IME i PREZIME i ZAVRŠENU SREDNJU ŠKOLU (je li završena srednja škola bila trogodišnja ili četverogodišnja).

 

Ukoliko bude dovoljan broj predprijava sredinom rujna raspisat ćemo natječaj za upis.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 24. 6. 2016. 10:19

25. godišnjica Ekonomske škole Velika Gorica

Naša škola proslavila je svoj 25. rođendan 3.lipnja 2016. godine u prepunoj dvorani Gorica u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica. Već 25 uspješnih godina naša Škola ima širom otvorena vrata za sve nas, bivše, sadašnje i buduće učenike, roditelje, goste, profesore. Svatko tko je bar jednom došao u našu školu osjetio je toplu dobrodošlicu, čuo lijepu riječ i ugledao smiješak na licima djelatnika.

Jer to smo mi, Ekonomska škola Velika Gorica. Ne samo brojke i statistika, ne ekonomska računica…već mi, ljudi, učenici, roditelji, profesori, djelatnici…. Mi gradimo našu školu.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 14. 6. 2016. 11:37
» Arhiva naših vijesti    
 


Tražilica

Kalendar
« Rujan 2016 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Oglasna ploča

Sigurnost

E-dnevnik

CODE


Brojač posjeta
Ispis statistike od 11. 12. 2015.

Ukupno: 36858

Hrabri telefon
Hrabri telefon


Korisni linkovi
Učenički servis


Anketa
Crno ili bijelo?
Forum

Korisni linkovi
Dnevni tisak


Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju