preskoči na sadržaj
vijesti

Obavijest Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta,  potpisao je Sporazum o sadržaju i načinu dostave podataka o statusu učenika za vrijeme redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Potpisivanjem Sporazuma Zavodu je omogućeno elektroničko preuzimanje podataka iz e-Matice o statusu učenika te korisnici obiteljske mirovine i doplatka za djecu više ne trebaju  dostavljati potvrde o redovitom školovanju za djecu koja se školuju u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 7. 10. 2015. 13:42

Natječaj za radna mjesta - matematika i tizk

EKONOMSKA ŠKOLA VELIKA GORICA

10410 Velika Gorica, ul. kralja Stjepana Tomaševića 21

 

raspisuje

N A T J E Č A J

 

za radno mjesto

 

1)NASTAVNIK/CA MATEMATIKE, 2 izvršitelja, puno radno vrijeme,  neodređeno
2)NASTAVNIK/CA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE, nepuno radno vrijeme (2 sata  nastave tjedno), neodređeno

 

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za primanje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od objave natječaja.

            Prijave sa  životopisom i  dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (preslike dokaza o stručnoj spremi, domovnice, rodnog lista i uvjerenja, ne starijeg od 6 mjeseci, da nije pod istragom i da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)  potrebno je slati na adresu Škole: Ekonomska škola Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21, Velika Gorica.

            Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 Ravnateljica

 Vesna Brkljačić, prof.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 7. 10. 2015. 10:46

NATJEČAJ za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2015/2016. za učenike i studente

Na temelju članka 5. Odluke o dodjeli stipendija Zagrebačke županije («Glasnik Zagrebačke županije» broj 15/10. i 26/11.) Župan Zagrebačke županije raspisuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija Zagrebačke županije za školsku/akademsku godinu 2015/2016.

za učenike i studente

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 7. 10. 2015. 08:18

Stručna posjeta trgovačkom društvu "Kraš" d.d.

Učenici 4.razreda Ekonomske škole Velika Gorica realizirali stručnu posjetu trgovačkom društvu „Kraš“d.d.Zagreb 23.09.2015. od 12:30 do 14:30

Nositelji aktivnosti: učenici 4a, 4b i 4c razreda smjer Ekonomist u pratnji svojih profesora Jadranke Ćejić, Višnje Stepanić, Nade Mohar i Jelice Kelava

Cilj posjete: razviti kod učenika spoznaju o povezanosti teoretskih školskih sadržaja računovodstva i marketinga  sa praksom  po načelu  zornosti.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 29. 9. 2015. 14:39

Rezultati natječaja Erasmus+ 2015./16. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 16. 9. 2015. 10:44

Važno! Besplatni udžbenici - Grad Zagreb

VAŽNO!!!

Obavijest za roditelje učenika naše škole koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu, a nisu iz opravdanih razloga na vrijeme predali obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatne udžbenike uz ovjereni popis udžbenika, da originale obrasca i popisa udžbenika dostave u što kraćem roku, a najkasnije do  srijede, 16. rujna 2015. OSOBNO u Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, Ilica 25, Zagreb, pisarnica.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 14. 9. 2015. 08:22

Financiranje troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2015. g. Vijest ima dokument u privitku

Ostvarivanje prava na prijevoz

Pravo na sufinanciranje 75% troškova međumjesnog javnog prijevoza ostvaruju učenici koju su u šk. god. 2015./16. upisali i redovito pohađaju srednju školu na području Republike Hrvatske, koji kupuju mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitog javnog prijevoza (autobus i vlak), a kojima je udaljenost od adrese u mjestu prebivališta odnosno boraviša učenika do adrese u mjestu škole / praktične nastave iznosi više od 5 kilometara.

Iznimno, pravo na sufinanciranje 100% cijene mjesečne učeničke karte mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza ostvaruju učenici koji su u šk. god. 2015./16. upisali i redovito pohađaju srednju školu na području RH ako su:

- članovi kućanstva koji je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje podrčje socijalne skrbi.

VAŽNO!!

POTVRDE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRIJEVOZ

Učenicima prvih razreda, koji sukladno kriterijima iz Odluke Vlade ispunjavaju uvjete za sufinanciranje 75% troškova javnoga prijevoza, odnosno financiranje 100% troškova javnog prijevoza, potrebno je izdati POTVRDU 75% , odnosno 100%.

Učenicima drugih, trećih i četvrtih razreda, koji su u prethodnom razdoblju ostvarivali pravo na temelju Odluke Vlade, to pravo ostvaruju i u razdoblju rujan - prosinac 2015. godine kod istog prijevoznika TE IM NE TREBA IZDAVATI POTVRDE, osim učenika koji su članovi kućanstva koje je koristnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje, radi moguće promjene statusa u šk. god. 2015./16., koji  moraju imati nove POTVRDE 100%.

Ako pojedini učenici u prethodnom razdoblju nisu koristili pravo iz Odluke Vlade, a došlo je do promjene prebivališta/boraviša ili prijevoznika, škola je dužna izdati i ovjeriti POTVRDU 75%.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 11. 9. 2015. 13:55

Natječaj za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.01 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, Ekonomska škola Velika Gorica  objavljuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

 

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:     

Dva (2)  pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme 35 sati tjedno

Mjesto rada: Ekonomska škola Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21, Velika Gorica (mjesto rada je u potpunosti prilagođeno osobama s invaliditetom)

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2015/2016

Prijevoz: djelomično  

POSEBNI UVJETI

minimalno srednjoškolsko obrazovanje
protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

punoljetnost
hrvatsko državljanstvo
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

OPIS POSLOVA

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi je pružanje osobne stručne potpore  učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije, kako bi učenici s teškoćama u razvoju ravnopravno sudjelovali u svim nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Pružanje pomoći u socijalizaciji i savladavanju socijalno-psiholoških prepreka, senzoričkih i arhitektonskih barijera, te pomoć učenicima s komunikacijskim teškoćama.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od 6 mjeseci)

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz da je nezaposlen/a.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati tijekom prva dva mjeseca od selekcije kandidata.

Izabrani/a kandidat/inja bit će upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna/srednja škola sklopit će pisani ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Rok prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja (4. rujna 2015. godine).

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole: Ekonomska škola Velika Gorica, Ul. kralja Stjepana Tomaševića 21, 10410 Velika Gorica,  s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve :  01 6265 239.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                                                                                                           

Klasa: 602-01/15-01/01

Urbroj: 238-31-57-15-01-51

Velika Gorica, 4. rujna 2015. godine

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 4. 9. 2015. 10:37

Natječaj za sudjelovanje na Erasmus+ projektu 2015./16. Vijest ima dokument u privitku

Pod "opširnije" možete pronaći Natječaj i Prijavne obrasce za sudjelovanje na Erasmus+ projektu 2015./16. koji će se održati u Leipzigu u Njemačkoj.

Rok za prijavu na Natječaj ističe 07. rujna 2015. u 24.00 sata (ponoć).

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 26. 8. 2015. 11:23

Odabrani udžbenici za šk. god. 2014./15, 2015./16., 2016./17. i 2017./18. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 8. 6. 2015. 09:02

OBAVIJEST - Besplatni udžbenici za učenike koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu Vijest ima dokument u privitku

Grad Zagreb razmatra mogućnost nabave besplatnih udžbenika za 2015./16. za učenike srednjih škola koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu, a školu pohađaju izvan Grada Zagreba.

Obavještavamo roditelje / skrbnike učenika koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu, a školu pohađaju izvan Grada Zagreba, o mogućnosti popunjavanja i dostave Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, Zahtjeva za ostavarivanje prava na nabavu besplatnih udžbenika za 2015./16. i za učenike koji ne dolaze iz obitelji s troje ili više djece (Obrazaca 2 c).

Za učenike s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji dolaze iz obitelji s troje ili više djece a školu pohađaju izvan Grada Zagreba popunjava se Zahtjev za ostvarivanje prava na nabavu besplatnih udžbenika za 2015./16. (Obrazac 2b).

Obrazac 2b. i Obrazac 2.c preuzimaju se putem web -stranice Grada Zagreba (www.zagreb.hr) ili izravno u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport, a predaju se osobno ili putem zemaljske pošte Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport najkasnije do 15. lipnja 2015.

Uz popunjeni obrazac roditelj/skrbnik dostavlja i ovjeren popis udžbenika (zatražiti u školi) koje će učenik korisititi u 2015./16.

Zahtjev popunjava i potpisuje Roditelj/Skrbnik.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 3. 6. 2015. 09:19

Konferencija "Volontiranje djece i mladih za izgradnju kulture mira"

Volontiranje

20. ožujka 2015. godine, u hotelu Double Tree u Zagrebu održana je  Završna  konferencija u sklopu projekta „Pokreni promjenu“ u organizaciji Foruma za slobodu odgoja.  Na Konferenciji su sudjelovale i predstavile projekt naše Škole „I ja znam“ pedagoginja Ksenija Vatavuk Margetić i Elza Jolić, učenica 3.c razreda (zanimanje ekonomist).

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 9. 4. 2015. 12:17

Posjet Hrvatskoj narodnoj banci

U srijedu, 25.02.2015. godine učenici 4. B i 4. C razreda posjetili su Hrvatsku Narodnu Banku u pratnji nastavnica Jadranke Ćejić i Marije Senjić. Posjet je organiziran u okviru predmeta Osnove ekonomije.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 4. 3. 2015. 08:22

Međužupanijski sajam Vježbeničkih tvrtki - Kutina

U srijedu, 21.01.2015. god. održan je  međužupanijski sajam vježbeničkih tvrtki u srednjoj školi Tina Ujevića u Kutini.

Sajam se održavao u sportskoj dvorani u kojoj su sudjelovale 32 vježbeničke tvrtke iz četiri županije. Na sajmu je također sudjelovala vježbenička tvrtka „DROT KRAFNE“ d.o.o. iz Ekonomske škole Velika Gorica.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 27. 1. 2015. 13:11

Teme za završni rad šk. god. 2014./15.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 21. 10. 2014. 14:12

Vremenik izradbe i obrane završnog rada u šk. god. 2014./15.

U skladu s Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada Školski odbor Ekonomske  škole Velika Gorica na prijedlog ravnateljice škole Vesne Brkljačić donosi

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 16. 9. 2014. 13:05

Školski kurikulum 2014./15. Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 15. 9. 2014. 13:00

Nacrt Nastavnog plana i programa Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovnu i srednjuj školu

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13152&sec=1933

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 28. 5. 2014. 13:23

e-lektira

Cjelovita djela hrvatskih i stranih pisaca s popisa obvezne školske lektire, ali i šire, besplatno su dostupna učenicima i studentima, te njihovim nastavnicima i profesorima. Već je postavljeno oko 200 knjiga, te obilje multimedijskih sadržaja, kao što su zvučni zapisi i video materijali. Cilj projekta je na Webu objaviti SVE osnovnoškolske i srednjoškolske lektire - ukupno preko tisuću naslova!

Projekt eLektire je nastao na inicijativu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a realiziraju ga CARNet i Bulaja naklada.

Informacije

Za pristup sadržaju morate se prijaviti svojim AAI@EduHR elektroničkim identitetom, kojega ste dobili u svojoj školi ili ustanovi.

Ako ne znate koja je vaša korisnička oznaka ili zaporka, obratite se administratoru elektroničkog (LDAP) imenika vaše škole ili matične ustanove. Tko je administrator u vašoj školi možete provjeriti OVDJE.

Za dodatne informacije u vezi pristupa ovim stranicama obratite se CARNetovom Help-desku, na adresu helpdesk@carnet.hr ili telefonski na 0800 CARNet (0800/227 638).

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 24. 1. 2014. 13:04

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Ovaj Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima temelji se na sadržaju i obvezama propisanima Programom aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske dana 25. veljače 2004. godine.

Ovaj protokol temelji se na Program aktivnosti i čini njegov sastavni dio, a sadrži:

  • općeprihvaćenu definiciju nasilja; 
  • obveze nadležnih državnih tijela i drugih čimbenika;
  • oblike, način i sadržaj suradnje između nadležnih državnih tijela i drugih čimbenika
  • ostale aktivnosti i obveze.

Nasiljem među djecom i mladima smatra se svako namjerno fizičko ili psihičko nasilno ponašanje usmjereno prema djeci i mladima od strane njihovih vršnjaka učinjeno s ciljem povrjeđivanja, a koje se, neovisno o mjestu izvršenja, može razlikovati po obliku, težini, intenzitetu i vremenskom trajanju i koje uključuje ponavljanje istog obrasca i održava neravnopravan odnos snaga (jači protiv slabijih ili grupa protiv pojedinca).

Protokol_o_postupanju_u_slucaju_nasilja_medju_djecom_i_mladima.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 25. 11. 2013. 10:44

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

/pravilnik_o_postupanju_u_poduzimanju_mjera_zastite_prava_ucenika.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 25. 11. 2013. 10:41

Aktualnosti pod našim krovom

U našoj novoj rubrici "Aktualnosti pod našim krovom" možete pročitati sve novosti vezane uz našu školu!/aktualnosti_pod_na_im_krovom

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 14. 11. 2013. 13:45

Kalendar državne mature 2014.

kalendar_dm_2013_2014.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 11. 10. 2013. 12:50

Učenički servis

O B A V I J E S T

UČENICIMA I RODITELJIMA

 

Na temelju rješenja Ministarstva rada i socijalne skrbi Klasa:UP/I-102-02/12-02/01, Ur.br:524-08-02-03/4-12-2 od 30.03.2012.godine  SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO U DUGOM SELU, Ferenčakova bb, obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova u Zagrebačkoj županiji,  isključivo tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora , trajanje kojeg je u tekućoj školskoj godini propisano odlukom ministra znanosti.

http://www.ss-dugo-selo.skole.hr/u_eni_ki_servis

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 4. 7. 2013. 08:00

O održavanju informacija za roditelje

Obavijesti o održavanju informacija za roditelje potražite u Kutku za roditelje.

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Ban  datum: 20. 10. 2011. 12:51

Hrabri telefon

Hrabri telefon pomoć i podršku nudi i putem CHAT-a svakim radnim danom od 15 do 18 sati.

www.hrabritelefon.hr.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Ban  datum: 10. 2. 2011. 09:30

Upute za izradbu završnog rada

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Ban  datum: 22. 12. 2010. 16:17
» Arhiva naših vijesti    
 


Tražilica

Kalendar
« Listopad 2015 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Oglasna ploča

Hrabri telefon
Hrabri telefon


Korisni linkovi
Učenički servis


Anketa
Crno ili bijelo?
Forum

Korisni linkovi
Dnevni tisak


Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju