preskoči na sadržaj
vijesti

Aktualnosti pod našim krovom

U našoj novoj rubrici "Aktualnosti pod našim krovom" možete pročitati sve novosti vezane uz našu školu!/aktualnosti_pod_na_im_krovom

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 14. 11. 2013. 13:45

Financiranje troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola - rujan - prosinac 2014. g.

UPUTA O NAČINU PROVOĐENJA ODLUKE O KRITERIJIMA I NAČINU FINANCIRANJA TROŠKOVA PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U RAZDOBLJU RUJAN – PROSINAC 2014. GODINE

 

 

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. kolovoza 2014. godine donijela  Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan – prosinac 2014. godine. (u daljnjem tekstu: Odluka) te se u nastavku objašnjava način njezina provođenja.

1.OSTVARIVANJE PRAVA NA PRIJEVOZ

 

Pravo na sufinanciranje 75% troškova međumjesnoga javnog prijevoza ostvaruju učenici koji su u školskoj godini 2014./2015. upisali i redovito pohađaju srednju školu na području Republike Hrvatske, koji kupuju mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitoga javnog prijevoza (autobus i vlak), a kojima je udaljenost od adrese u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole iznosi više od 5 kilometara.

 

Iznimno, pravo na financiranje 100% cijene mjesečne učeničke karte mjesnoga i međumjesnoga javnog prijevoza ostvaruju učenici koji su u školskoj godini 2014./2015. upisali i redovito pohađaju srednju školu na području Republike Hrvatske ako su:

 • članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi,
 • članovi kućanstva s područja oštećenih ili uništenih poplavom na području Vukovarsko-srijemske županije (općine Gunja, Drenovci i naselje Strošinci u Općini Vrbanja).

 

Pravo sufinanciranja odnosno financiranja troškova javnoga prijevoza prema navedenim kriterijima ne ostvaruju učenici:

 • koji su smješteni u učeničkome domu koji se nalazi u istome mjestu njegova školovanja;
 • kojima se troškovi prijevoza u cijelosti financiraju iz drugih izvora (učenici koji imaju prebivalište na otocima, programi jedinica lokalne i područne /regionalne/ samouprave i dr.).

 

Učenici kojima se učenički dom nalazi u mjestu različitom od mjesta školovanja ostvaruju pravo na sufinancirani odnosno financirani prijevoz od mjesta u kojem se nalazi učenički dom do mjesta u kojem se nalazi škola, a prema kriterijima iz Odluke.

 

Ako učenik ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta podmirivat će trošak prijevoza vlakom ako je:

 • adresa u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika udaljena do dva (2) km od željezničke postaje,
 • vozni red prilagođen održavanju nastave.

 

Udaljenost za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza mjeri se od adrese u mjestu prebivališta odnosno boravišta do adrese škole. Provjera udaljenosti dviju adresa dostupna je uz pomoć interaktivne karte na službenim stranicama HAK-a: http://map.hak.hr/.

2.CIJENA UČENIČKE MJESEČNE KARTE

 

A) Učenici koji sukladno Odluci ostvaruju pravo na sufinanciranje 75% troškova prijevoza ostvaruju pravo na sufinanciranje mjesečne karte za vlak ili autobus.

Ako je cijena karte za autobus veća od:

 • 450 kuna za relaciju manju ili jednaku od 10 km, sufinancira se 75% od 450 kuna,
 • 650 kuna za relaciju veću od 10 km, a manju ili jednaku od 20 km, sufinancira se 75% od 650 kuna,
 • 800 kuna za relaciju veću od 20 km, a manju ili jednaku od 30 km, sufinancira se 75% od 800 kuna,
 • 950 kuna za relaciju veću od 30 km, a manju ili jednaku od 40 km, sufinancira se 75% od 950 kuna,
 • 1.100 kuna za relaciju veću od 40 km, a manju ili jednaku od 50 km, sufinancira se 75% od 1.100 kuna,
 • 1.300 kuna za relaciju veću od 50 km, sufinancira se 75% od 1.300 kuna.

 

Ako je cijena mjesečne učeničke karte za autobus veća od:

 • karte koju za mjesec plaćaju radnici, sufinancira se 75% cijene takve karte (radničke),
 • ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu, sufinancira se 75% ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu.

 

B) Učenici koji sukladno Odluci ostvaruju pravo na financiranje 100% troškova prijevoza ostvaruju pravo na financiranje pune mjesečne karte za vlak ili autobus (neovisno o limitima prikazanim u točki A).

Ako je cijena mjesečne učeničke karte za autobus veća od:

 • karte koju za mjesec plaćaju radnici, financira se 100% cijene takve karte (radničke),
 • ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu, financira se 100% ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu.

3.KOMBINIRANI PRIJEVOZ

 

Učenici koji sukladno Odluci ostvaruju pravo na sufinanciranje 75% troškova prijevoza imaju pravo na sufinanciranje jedne mjesečne učeničke karte za odgovarajuće relacije na kojima koriste usluge prijevoza za vrijeme trajanja nastave. Ako učenik za dolazak u školu i obavljanje stručne prakse kupuje dvije mjesečne karte, ima pravo na sufinanciranje jedne po vlastitome izboru.

 

Kombinirani prijevoz priznaje se učenicima koji koriste dva međumjesna javna prijevoza u jednom odnosno istom smjeru (ne odnosi se na slučajeve ako učenik putuje u školu s jednim prijevoznikom, a vraća se s nastave s drugim prijevoznikom, u tom slučaju ima pravo na sufinanciranje jedne mjesečne karte po vlastitome izboru). Ako učenik koristi kombinaciju međumjesnog i mjesnog prijevoza, sufinancira mu se mjesečna učenička karta samo za međumjesni prijevoz.

 

Učenicima koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade te članovi kućanstva s područja oštećenih i uništenih poplavama na području Vukovarsko- srijemske županije imaju pravo na financiranje 100% mjesečne učeničke karte za odgovarajuće relacije na kojima koriste usluge mjesnog i međumjesnog prijevoza za vrijeme trajanja nastave.

4.JAVNI PRIJEVOZ

 

Pod javnim prijevozom učenika podrazumijeva se prijevoz od mjesta prebivališta/boravišta učenika do mjesta škole i od mjesta škole do mjesta prebivališta/boravišta (međumjesni prijevoz) koji je pod istim uvjetima dostupan svim korisnicima prijevoznih usluga.

 

Prema čl. 32. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, br. 82/13.) prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu obavlja se kao javni linijski prijevoz, posebni linijski prijevoz, shuttle prijevoz, povremeni prijevoz, autotaksi prijevoz i kao posebni oblik prijevoza.

 

S obzirom na to da su učenici ti koji odabiru prijevoznika, ugovaraju uslugu prijevoza kupnjom mjesečne karte te na temelju Odluke ostvaruju pravo na sufinanciranje, usluga javnoga linijskog prijevoza nije predmet Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11., 83/13. i 143/13.).

 

Poštujući odredbe Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11., 83/13. i 143/13.), županije i Grad Zagreb odnosno osnivači srednjoškolskih ustanova mogu organizirati posebni linijski prijevoz ako zahtjev za sufinanciranje na mjesečnoj razini ne prelazi iznos zahtjeva za sufinanciranje troškova prijevoza za svibanj 2014. godine.

 

Prema čl. 53. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, br. 82/13.) posebni linijski prijevoz putnika obavlja se u pravilu autobusima, a iznimno se može obavljati i osobnim vozilom (8 + 1) odnosno specijalnim vozilima, na osnovi sklopljenoga pisanog ugovora između naručitelja prijevoza i prijevoznika. Popis putnika obvezatni je sastavni dio ugovora. Tijekom obavljanja posebnoga linijskog prijevoza u vozilu se mora nalaziti ugovor i popis putnika. Zabranjen je prijevoz putnika koji nisu upisani u popis putnika u posebnome linijskom prijevozu.

5.MEĐUMJESNI PRIJEVOZ

 

Prema Odluci sufinancira se međumjesni javni prijevoz odnosno prijevoz organiziran od mjesta prebivališta odnosno boravišta učenika do mjesta u kojem se nalazi škola. Riječ je o javnom prijevozu između dvaju različitih mjesta – mjesta prebivališta odnosno boravišta i mjesta škole, neovisno o tome ulaze li ta dva mjesta u sastav iste ili druge jedinice lokalne samouprave (općine ili grada).

 

Stoga u slučaju kad sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13. i 45/13.) u sastav iste jedinice lokalne samouprave – općine ili grada ulazi više taksativno navedenih naselja, učenici kojima je mjesto prebivališta odnosno boravišta u tim naseljima, a mjesto škole u gradu (naselju s istim nazivom kao jedinica lokalne samouprave), imaju pravo na sufinanciranje troškova međumjesnoga prijevoza.

6.POTVRDE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRIJEVOZ

 

Učenik popunjava POTVRDU 75% ili POTVRDU 100% ovisno o kriteriju iz Odluke koje ispunjava. 

 

 

 1. POTVRDA 75% = POTVRDA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE JAVNOGA PRIJEVOZA

 

Učenici prvih razreda koji prema kriterijima iz Odluke ispunjavaju uvjete za sufinanciranje 75% troškova javnog prijevoza, ispunjavaju POTVRDU 75% i na temeljem toga ostvaruju navedeno pravo kod prijevoznika.

Učenici drugih, trećih i četvrtih razreda koji su u prethodnom razdoblju ostvarivali pravo na sufinanciranje međumjesnoga javnog prijevoza to pravo ostvaruju i u razdoblju rujan - prosinac 2014. kod istog prijevoznika te nisu obvezni ispunjavati POTVRDU 75% osim u slučaju promjene prebivališta/boravišta, prijevoznika ili drugih preduvjeta za ostvarivanje prava.

U slučaju da pripadaju posebnim kategorijama koje ostvaruju pravo na financiranje u visini 100% troškova javnog prijevoza, učenici ispunjavaju POTVRDU 100%.

 

Potvrda se sastoji od tri dijela koje ovjeravaju škola, roditelj i prijevoznik.

 

 1. Ovlaštena osoba u školi pečatom i potpisom potvrđuje da učenik zadovoljava kriterije iz Odluke odnosno:
 • da je učenik u školskoj godini 2014./2015. upisao i redovito pohađa srednju školu na području Republike Hrvatske;
 • da udaljenost od adrese u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole iznosi više od 5 kilometara;
 • da učenik ima/nema mogućnost korištenja prijevoza vlakom sukladno uvjetima iz Odluke.[1]

 

U slučaju kada se učenik koristi kombiniranim prijevozom u jednome smjeru (npr. dva prijevoznika autobusom ili autobus i vlak), škola mu u mjesecu rujnu ovjerava i izdaje dvije POTVRDE 75%.

 

 1. Roditelj učenika ovjerava drugi dio POTVRDE 75% koji se odnosi na podatke o prebivalištu odnosno boravištu i na dodatna pitanja za ostvarenje kriterija iz Odluke:
 • je li učenik smješten u učeničkom domu u mjestu školovanja,
 • financiraju li se učeniku troškovi prijevoza u cjelini na temelju propisa i odluka drugih državnih tijela (otočni prijevoz, programi jedinica lokalne i područne /regionalne/ samouprave i sl.).

 

Učenici koji imaju prebivalište na otoku ostvaruju pravo na prijevoz na otoku i od otoka do kopna i s kopna na otok sukladno članku 10. stavku 2. Zakona o otocima (Narodne novine, broj 34/99., 32/02. i 33/06.).

 

Učenici koji su u školskoj godini 2013./2014. ostvarivali pravo na financiranje troškova prijevoza sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, to pravo ostvaruju i u ovoj školskoj godini, ali na temelju ove odluke. Dakle, prijevoz im se i nadalje financira u punome iznosu na osnovi POTVRDE 100% koju donose prijevozniku.

 

 1. Pri kupnji mjesečne karte učenik donosi POTVRDU 75% (ovjerenu od škole i roditelja) prijevozniku koji:
 • popunjava podatke o relaciji prijevoza, udaljenosti i cijeni mjesečne karte (100% iznosa);
 • ovjerava potvrdu ako su na temelju podataka koje su ovjerili škola i roditelji ostvareni svi uvjeti za sufinanciranje na temelju Odluke;
 • umanjuje cijenu mjesečne karte prema kriterijima iz Odluke i naplaćuje učeniku razliku osim ako u suradnji sa županijom ili Gradom Zagrebom nije dogovoreno i sufinanciranje prijevoznika i/ili JLRS kada cijenu umanjuje i za dodatni udjel sufinanciranja. Naglašavamo da je prijevoznik preuzimanjem potvrde obvezan naplatiti umanjenu cijenu mjesečne karte.

 

Iznimno, tijekom mjeseca rujna svi učenici koji su platili puni iznos mjesečne karte, a ostvarili su pravo na sufinanciranje, mogu zatražiti povrat kod prijevoznika.

Naknadno donošenje potvrde za mjesece unatrag (primjerice u studenome za rujan i listopad) ne prihvaća se te učenici za te mjesece ne mogu ostvariti povrat za plaćene karte.

 

 

 1. POTVRDA 100% = POTVRDA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANCIRANJE MJESNOGA I MEĐUMJESNOGA JAVNOG PRIJEVOZA

 

Učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda koji prema kriterijima iz Odluke ispunjavaju uvjete za financiranje 100% troškova javnog prijevoza ispunjavaju POTVRDU 100% i na temelju toga ostvaruju navedeno pravo kod prijevoznika.

 

Potvrda se sastoji od četiri dijela koje ovjeravaju škola, nadležni Centar za socijalnu skrb u županiji, roditelj i prijevoznik.

 

 1. Ovlaštena osoba u školi pečatom i potpisom potvrđuje da učenik zadovoljava kriterije iz Odluke odnosno:
 • da je učenik u školskoj godini 2014./2015. upisao i redovito pohađa srednju školu na području Republike Hrvatske;
 • da udaljenost od adrese u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole iznosi više od 5 kilometara;
 • da je učenik član kućanstva s područja oštećenih ili uništenih poplavom na području Vukovarsko-srijemske županije (općine Gunja, Drenovci i naselje Strošinci u Općini Vrbanja).

 

U slučaju kada se učenik koristi kombiniranim prijevozom u jednome smjeru (npr. dva prijevoznika autobusom ili autobus i vlak), škola mu u mjesecu rujnu ovjerava i izdaje dvije POTVRDE 100%.

 

 1. Nadležni Centar za socijalnu skrb ovjerom drugog dijela POTVRDE 100% potvrđuje je li učenik član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi.

 

 1. Roditelj učenika ovjerava treći dio POTVRDE 100% koji se odnosi na podatke o prebivalištu odnosno boravištu i na dodatna pitanja za ostvarenje kriterija iz Odluke:
 • je li je učenik smješten u učeničkom domu u mjestu školovanja;
 • financiraju li se učeniku troškovi prijevoza u cjelini na temelju propisa i odluka drugih državnih tijela (otočni prijevoz, programi JLPRS i sl.).

 

Učenici koji imaju prebivalište na otoku ostvaruju pravo na prijevoz na otoku i od otoka do kopna i s kopna na otok sukladno članku 10. stavku 2. Zakona o otocima (Narodne novine, broj 34/99., 32/02. i 33/06.).

 

 1. Pri kupnji mjesečne karte učenik donosi POTVRDU 100% (ovjerenu od škole, Centra za socijalnu skrb i roditelja) prijevozniku koji:
 • popunjava podatke o relaciji prijevoza, udaljenosti i cijeni mjesečne karte (100% iznosa);
 • ovjerava potvrdu ako su na temelju podataka koje su ovjerili škola, Centar za socijalnu skrb i roditelji ostvareni svi uvjeti za financiranje na temelju Odluke;
 • nakon preuzimanja potvrde obvezno izdaje mjesečnu kartu.

 

Iznimno, tijekom mjeseca rujna svi učenici koji su platili puni iznos mjesečne karte, a ostvarili su pravo na financiranje, mogu zatražiti povrat kod prijevoznika.

Naknadno donošenje potvrde za mjesece unatrag (primjerice u studenome za rujan i listopad) ne prihvaća se te učenici za te mjesece ne mogu ostvariti povrat za plaćene karte.

 

NAPOMENA:

Potvrde se ispunjavaju i potpisuju pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću. Prema članku 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti ministar znanosti, obrazovanja i sporta odgovoran je za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava. Ako se naknadno utvrdi da učenik nije ispunio kriterije iz Odluke, a iskoristio je pravo na sufinanciranje odnosno financiranje, od odgovorne osobe koja je netočno iskazala podatke na potvrdi zatražit će se  povrat sredstava u državni proračun.

7.DOKUMENTACIJA KOJU PRIJEVOZNICI DOSTAVLJAJU UZ RAČUN

 

Uz račun koji prijevoznik dostavlja na plaćanje osnivaču prilažu se popisi (rekapitulacije) svih učenika koji su iskoristili pravo na sufinanciranje. Radi kontrole popisi se dostavljaju u papirnatome obliku i u elektroničkoj verziji (Excel format). Svakog novog učenika koji se pojavljuje u tome mjesecu prijevoznik je dužan posebno označiti. Prijevoznik izdaje jedan račun za učenike koji ostvaruju  pravo na sufinanciranje i financiranje prijevoza, ali dostavlja dva posebna popisa.

 

Popisi učenika (rekapitulacije) sadrže:

 • ime i prezime;
 • naziv škole;
 • razred;
 • relaciju prijevoza od adrese prebivališta/boravišta do adrese škole;
 • udaljenost prijevoza u jednome smjeru od mjesta polaznoga kolodvora do dolaznoga kolodvora u kilometrima;
 • mjesečnu cijenu prijevoza (100% iznosa mjesečne učeničke karte);
 • maksimalni iznos sufinanciranja utvrđen Odlukom;
 • iskorišteni iznos sufinanciranja.

 

Prijevoznik dostavlja račun osnivaču prema mjestu u kojem se nalazi škola.

 

Ako ne postoji mogućnost korištenja mjesečne karte, učeniku se priznaje pravo na dnevnu kartu za dane kada je obvezan doći u školu ili na stručnu praksu. U tom slučaju učeniku se sufinancira isključivo jedna pojedinačna karta u jednom danu osim učenika koji pripadaju posebnim kategorijama.

 

Učenici koji koriste učeničku pretplatnu kartu za vlak P-7 ostvaruju pravo na sufinanciranje prema Odluci.

 

Učenike koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade te članovi kućanstva s područja oštećenih i uništenih poplavama na području Vukovarsko-srijemske županije potrebno je iskazati u posebnom popisu koji mora sadržavati sljedeće elemente:

 • ime i prezime;
 • naziv škole;
 • razred;
 • relaciju prijevoza od adrese prebivališta/boravišta do adrese škole;
 • udaljenost prijevoza u jednome smjeru od mjesta polaznoga kolodvora do dolaznoga kolodvora u kilometrima;
 • mjesečnu cijenu prijevoza (100% iznosa mjesečne učeničke karte).

 

Ako prijevoznik prilikom prodaje učeničke mjesečne karte nije umanjio cijenu za sufinancirani dio, pri podnošenju računa osnivaču za sljedeći mjesec obvezan je priložiti i dokaz o izvršenom povratu sufinanciranog dijela učenicima za prethodni mjesec za koji su mu sredstva doznačena (ovjerenu presliku dokaza o izvršenim povratima za prethodni mjesec).

Dokumentacija o povratima mora sadržavati sljedeće elemente:

 • ime i prezime;
 • naziv škole;
 • razred;
 • udaljenost prijevoza u jednome smjeru od mjesta polaznoga kolodvora do dolaznoga kolodvora u kilometrima;
 • mjesečnu cijenu prijevoza (100% iznosa mjesečne učeničke karte);
 • iznos izvršenoga povrata učeniku;
 • potpis roditelja/učenika da je povrat preuzeo.

 

Prijevoznici koji uz fakturu ne dostave prethodno opisanu dokumentaciju, ne ostvaruju preduvjete (vjerodostojnu dokumentaciju) za provođenje plaćanja sufinanciranja/financiranja na temelju ove odluke.

8.KONTROLA OSNIVAČA

 

Osnivači su dužni koordinirati sve subjekte u procesu ostvarivanja prava iz Odluke (prijevoznike, škole, učenike) te osigurati učinkovitu provedbu Odluke.

 

Osnivači zaprimaju fakture prijevoznika s popisima u prilogu te su dužni izvršiti kontrolu fakture i popisa.

 

Obvezni sadržaj ugovora koji osnivač sklapa s prijevoznikom je cjenik svih vrsta karata za sve relacije i sve kategorije putnika.

9.DOSTAVA ZAHTJEVA ZA DOZNAKU SREDSTAVA

 

Osnivači objedinjuju račune svih prijevoznika i upućuju zahtjev za plaćanje Ministarstvu do 20. u mjesecu. U prilogu zahtjeva za plaćanje dostavljaju se fakture svih prijevoznika s rekapitulacijama u papirnatom i elektronskom obliku (Excel format). Elektronski oblik popisa dostavlja se na adresu prijevoz@mzos.hr.

Osnivač može dostaviti samo jedan zahtjev za mjesec. Svaki zakašnjeli račun prijevoznika dostavlja se sa zahtjevom za sljedeći mjesec.

10.KONTROLA MINISTARSTVA

 

U svrhu kontrole te sprečavanja nepravilnosti prilikom obračuna, Ministarstvo poduzima prethodne i naknadne kontrole te može izvršiti i kontrolu na licu mjesta kod prijevoznika ili osnivača.

 

Od ove školske godine podaci o prijevozu učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje/financiranje troškova prijevoza unosit će se u e-Maticu. Ministarstvo će osnivačima i školama naknadno dostaviti upute o unosu podataka koje će biti objavljene i na

stranicama http://www.skole.hr/skole/eMatica/aktualno, http://www.skole.hr/skole/eMatica/upute_za_rad.

 

Za potrebe kontrole uz podatke upisane u e-Maticu Ministarstvo može od osnivača zatražiti sve relevantne dokumente vezane uz prijevoz (npr. sklopljene ugovore).

 

Ako Ministarstvo prilikom kontrole utvrdi manje nepravilnosti, obavještava osnivača koji je dužan u suradnji s prijevoznikom u roku od tri dana dostaviti korigirani zahtjev za plaćanje, novi račun i pripadajući popis.

 

S obzirom na to da su sredstva za prijevoz učenika planirana u državnome proračunu u sklopu  razdjela 080 – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, ako se prilikom kontrola utvrde nepravilnosti koje imaju obilježje prekršaja ili sumnje na kazneno djelo, postupit će se sukladno članku 36. stavku 5. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (Narodne novine, broj 141/06.) odnosno o tome će biti obaviješteno Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i nadležno tijelo za nepravilnosti i prijevare pri Ministarstvu financija. O uočenim nepravilnostima Ministarstvo će izvijestiti i osnivača koji je dužan poduzeti sve mjere radi sprečavanja novih nepravilnosti.

 

 

KLASA:         602-03/14-08/00128

UR. BROJ:     533-01-14-0007

Zagreb,           2. rujna 2014.

 

 

 

MINISTAR

 

 

prof. dr. sc. Vedran Mornar

 

 

 [1] Ako učenik ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta podmirivat će trošak prijevoza vlakom ako je:

- adresa u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika udaljena do 2 km od željezničke postaje;

- vozni red prilagođen održavanju nastave.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 3. 9. 2014. 12:32

Obavijest za upis učenika u 1. razred - smjer ekonomist i prodavač

- Svi učenici koji su ostvarili pravo upisa trebaju donijeti upisnicu, potvrdu školskog liječnika o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija.

- Učenici koji su ostvarili dodatne bodove ili su ostvarili pravo izravnog upisa trebaju donijeti dokumentaciju kojom to potvrđuju.

- Upis učenika je od 14. do 18. 07. 2014. - svaki dan od 9:00 do 12:00 sati.

 

Molimo buduće učenike i/ili roditelje da upisnice i potrebne dokumente dostave što prije!

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 9. 7. 2014. 13:53

Popravni ispiti -jesenski rok šk. god. 2013./14.

Popravni ispiti - jesenski rok šk. god. 2013./14.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 8. 7. 2014. 12:26

Državna matura - podnošenje prigovora

Učenici koji žele podnijeti prigovor na rezultate ispita Državne mature mogu se javiti ispitnom koordinatoru 08. srpnja 2014. od 8 do 12 i 09. srpnja 2014. od 8 do 11 sati.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 3. 7. 2014. 10:50

Upis u program obrazovanja odraslih za zanimanje ekonomist šk. god. 2014./15.

Predprijave za upis u program obrazovanja odraslih za zanimanje ekonomist -  prekvalifikacija nakon završene trogodišnje odnosno četverogodišnje škole  šk. god. 2014./15., primamo od 01. do 18. srpnja 2014. i od 22. do 31. kolovoza 2014.

Molimo Vas da svoje predprijave šaljete na e-mail Ekonomske škole Velika Gorica: ured@ss-ekonomska-velikagorica.skole.hr

 

Molimo Vas u predprijavi navedete IME i PREZIME i ZAVRŠENU SREDNJU ŠKOLU (je li završena srednja škola bila trogodišnja ili četverogodišnja).

 

Ukoliko bude dovoljan broj predprijava sredinom rujna raspisat ćemo natječaj za upis i odrediti cijenu školarine (oko 7.000,00 kuna ).

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 30. 6. 2014. 12:27

Odabrani udžbenici za šk. god. 2014./15. Vijest ima dokument u privitku

Popis udžbenika za šk. god. 2014./15.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 2. 6. 2014. 10:20

Nacrt Nastavnog plana i programa Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovnu i srednjuj školu

http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13152&sec=1933

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 28. 5. 2014. 13:23

e-lektira

Cjelovita djela hrvatskih i stranih pisaca s popisa obvezne školske lektire, ali i šire, besplatno su dostupna učenicima i studentima, te njihovim nastavnicima i profesorima. Već je postavljeno oko 200 knjiga, te obilje multimedijskih sadržaja, kao što su zvučni zapisi i video materijali. Cilj projekta je na Webu objaviti SVE osnovnoškolske i srednjoškolske lektire - ukupno preko tisuću naslova!

Projekt eLektire je nastao na inicijativu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a realiziraju ga CARNet i Bulaja naklada.

Informacije

Za pristup sadržaju morate se prijaviti svojim AAI@EduHR elektroničkim identitetom, kojega ste dobili u svojoj školi ili ustanovi.

Ako ne znate koja je vaša korisnička oznaka ili zaporka, obratite se administratoru elektroničkog (LDAP) imenika vaše škole ili matične ustanove. Tko je administrator u vašoj školi možete provjeriti OVDJE.

Za dodatne informacije u vezi pristupa ovim stranicama obratite se CARNetovom Help-desku, na adresu helpdesk@carnet.hr ili telefonski na 0800 CARNet (0800/227 638).

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 24. 1. 2014. 13:04

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

Ovaj Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima temelji se na sadržaju i obvezama propisanima Programom aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske dana 25. veljače 2004. godine.

Ovaj protokol temelji se na Program aktivnosti i čini njegov sastavni dio, a sadrži:

 • općeprihvaćenu definiciju nasilja; 
 • obveze nadležnih državnih tijela i drugih čimbenika;
 • oblike, način i sadržaj suradnje između nadležnih državnih tijela i drugih čimbenika
 • ostale aktivnosti i obveze.

Nasiljem među djecom i mladima smatra se svako namjerno fizičko ili psihičko nasilno ponašanje usmjereno prema djeci i mladima od strane njihovih vršnjaka učinjeno s ciljem povrjeđivanja, a koje se, neovisno o mjestu izvršenja, može razlikovati po obliku, težini, intenzitetu i vremenskom trajanju i koje uključuje ponavljanje istog obrasca i održava neravnopravan odnos snaga (jači protiv slabijih ili grupa protiv pojedinca).

Protokol_o_postupanju_u_slucaju_nasilja_medju_djecom_i_mladima.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 25. 11. 2013. 10:44

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima

/pravilnik_o_postupanju_u_poduzimanju_mjera_zastite_prava_ucenika.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 25. 11. 2013. 10:41

Teme za završni rad šk. god. 2013./14.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 18. 10. 2013. 14:35

Kalendar državne mature 2014.

kalendar_dm_2013_2014.pdf

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 11. 10. 2013. 12:50

Vremenik izradbe i obrane završnog rada šk. god. 2013./14.

U skladu s Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada Školski odbor Ekonomske  škole Velika Gorica na prijedlog ravnateljice škole Vesne Brkljačić donosi

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 11. 10. 2013. 11:25

Stručna praksa

OBAVIJEST UČENICIMA

Prema Nastavnom planu i programu učenici  4.-ih razreda u programu ekonomist moraju tijekom školske godine obaviti stručnu praksu u trajanju od 10 radnih dana.

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Ban  datum: 30. 9. 2013. 09:07

Školski kurikulum 2013./14.

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 16. 9. 2013. 13:28

Učenički servis

O B A V I J E S T

UČENICIMA I RODITELJIMA

 

Na temelju rješenja Ministarstva rada i socijalne skrbi Klasa:UP/I-102-02/12-02/01, Ur.br:524-08-02-03/4-12-2 od 30.03.2012.godine  SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO U DUGOM SELU, Ferenčakova bb, obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova u Zagrebačkoj županiji,  isključivo tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora , trajanje kojeg je u tekućoj školskoj godini propisano odlukom ministra znanosti.

http://www.ss-dugo-selo.skole.hr/u_eni_ki_servis

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 4. 7. 2013. 08:00

O održavanju informacija za roditelje

Obavijesti o održavanju informacija za roditelje potražite u Kutku za roditelje.

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Ban  datum: 20. 10. 2011. 12:51

Upute za izradbu završnog rada

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Ban  datum: 22. 12. 2010. 16:17

Javna nabava

Obveza iz čl. 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11)

  :: opširnije :: 


objavio: Jagoda Kovačić  datum: 1. 9. 2012. 11:22

Hrabri telefon

Hrabri telefon pomoć i podršku nudi i putem CHAT-a svakim radnim danom od 15 do 18 sati.

www.hrabritelefon.hr.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jasmina Ban  datum: 10. 2. 2011. 09:30
» Arhiva naših vijesti    
 


Tražilica

Kalendar
« Rujan 2014 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Oglasna ploča

Hrabri telefon
Hrabri telefon


Korisni linkovi
Učenički servis


Anketa
Crno ili bijelo?
Forum

Korisni linkovi
Dnevni tisak


Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju